โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 122 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 61 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 61 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

จำนวน 154

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 4 9 13
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 7 8
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 9 9
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 2 4
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 7 8
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 2 3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 1 3
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 7 9
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 3 1 4
0
0
0
0
  รวม 16 45 61
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
7
2
4
0
0
2 คณิตศาสตร์
2
5
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
3
4
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
2
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
2
1
5
0
0
6 ศิลปะ
1
2
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
1
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
3
6
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
4
0
0
0
0
  รวม
21
19
21
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายอนุพล สว่างภพ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางน้ำค้าง วีระวัฒนวงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นางสาวเหมือนจันทร์ จันทร์สุข  ครู ชำนาญการ
0
4 นางสาวอัญธิษฐา กาญจนไพโรจน์  ครู ชำนาญการ
1
6.00
5 นางปิยะรัตน์ โทคิตะ  ครู ชำนาญการ
0
6 นางกรรณิการ์ ศิริจำปา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางกัลยา ทับทิมเทศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางอรวรรณ ฟักสังข์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางสาวรัตนา รุ่งรัศมี  ครู ชำนาญการ
0
10 นางสาวพรชนก บุญแจ้ง  ครู ชำนาญการ
0
11 นางณัชนันท์ รุจจนเวท  ครู ชำนาญการ
0
12 นางมณี สมบูรณ์บดีบุตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นายอนุชิต โพธิวงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางมาลิสา เครือเนตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นายอนุชิต สุริยอมร  ครู ชำนาญการ
0
16 นางขวัญพัฒน์ เดชวสุพงศ์  ครู ชำนาญการ
0
17 นางเดือนเต็ม ลิมปตานนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางกรุณรัตน์ เที้ยธิทรัพย์  ครู ชำนาญการ
0
19 นางอมรพรรณ รัตนสุวรรณ  ครู ชำนาญการ
0
20 นางชไมพร เทศวานิช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางนิรมล วุฒิวัณณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางพีรยาณ์ ฐิติภัทร์วงศ์  ครู ชำนาญการ
0
23 นายไตรรงค์ ลิ้มเจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นายชโลทร เอี่ยมโวทาน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางศิริวรรณ วีระกิจพานิช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางละมัย รัตนธารี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางวิภา พาหุสุวัณโณ  ครู ชำนาญการ
0
28 นางเดือนนภา อุ่นอ่อน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นายสุชิน ฟักสังข์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นายชาญชัย มุขพรหม  ครู ชำนาญการ
0
31 นายธานินทร์ สุริยวงศ์ปรี  ครู ชำนาญการ
0
32 นางกุลกาญจน์ ชัยขรรค์เมือง  ครู ชำนาญการ
0
33 นางสาวสุรีพร โพธิ์ทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นางสาววิไลลักษณ์ ท่าพริก  ครู ชำนาญการ
0
35 นายอภิรักษ์ ศรีวโรบล  ครู ชำนาญการ
0
36 นางกิตติมา ธีรสรเดช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นางเมตตา เรืองวังสรรค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 นางปาลิดา ยงทวี  ครู ชำนาญการ
0
39 นายพันธุ์เทพ คล้อยนาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
40 นายสุรศักดิ์ คูณชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นางสาวสุภาลักษมี จันทุมมา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
42 นายประมวล พ่วงหงษ์  ครู ชำนาญการ
0
43 นางกมลรัตน์ อรุณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
44 นางพิมนุชา อู๊ดเจริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นางสาววรางคณา นิ่มราศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
46 นายเฉลิมชัย เคลือบวิจิตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
47 นางสาวศศิกานตร์ วีระวัฒน์โยธิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
48 นางสาวนุชจรีย์ เครือแก้ว ณ ลำพูน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
49 นางสุภัทรา อิ่มอ่ำ  ครู ชำนาญการ
0
50 นายนาวิน มดตะน้อย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
51 นางสาวรุจิอาภา รุจิยาปนนท์  ครู ชำนาญการ
0
52 นางสาวศิริวรรณ ดีศิริ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
53 นางสาวศิริวรรณ ทับเกษม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
54 นางสาวจิณณ์ณณัช บัวชุม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
55 นางสาวสุรีรัตน์ พรกมลพรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
56 นางปภาวี ลิขิตบุญฤทธิ์  ครู ชำนาญการ
0
57 นายปฏิวัติ รวยรื่น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
58 นางสาวชลธิชา ม่วงศรีจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
59 นางญาณิศา อัศวทรงพล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
60 นางสาวปาริชาติ เกษเจริญคุณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
61 นางสาวลักขณา เสิศธนวิทย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
62 นางสาวพรพิมล ณัฐสิฐโสภณ  ครู ชำนาญการ
0
63 นายสันติสุข สุขสมัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
64 นางพรพิศ ลาอ่อน  ครู ชำนาญการ
0
65 นางธัญญพัทธ์ จิระวุฒิพันธุ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
66 นางสาวชลิสรา ทรัพย์เกษร์วงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
67 นางสาวสุคนธา บุญลือ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
68 นางเบญจมาพร ศรีวิทัศน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
69 นางสาวจุรีรัตน์ ปูพบุญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
70 นายมนตรี พยุงพันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
71 นายอติเทพ คำมาทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
72 นางบัณฑิตา พันนารัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
73 นางปทุมพร กลิ่นธรรมเสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
74 นางสาวกิตติยา กลั่นพจน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
75 นายเปี่ยมปิติ เต็มทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
76 นางปรียาวรรณ พิพัฒน์ณัฐพงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
77 นางสาวพจนีย์ พลจันทึก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
78 นางพรปวีณ์ หากะวี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
79 นางสาวพัชราภา มณีวงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
80 นางสาวเนตรนภา เวียงคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
81 นางสาวนภัสวรรณ ทรัพย์พ่วง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
82 นายอิศเรศ วงศ์ศรัณย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
83 นางสาวสุวิมล อนันต์ทวีรัชต์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
84 นางอรษา อ่างแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
85 นายกิตติพงษ์ พลเจียก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
86 นายณัฐพงษ์ นันทา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
87 นายอนิวรรต จันทร์เทพ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
88 นางณัชชา ภณธัชพงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
89 นางสาวเสาวภาคส์ แสงสว่าง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
90 นางสาวสายใจ ศรีนวลนัด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
91 นางสาวอัชฌา เทพวงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
92 นางสาวขนิษฐา ชินชัยภูมิ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
93 นางสาวสิริเพ็ญ เสารัมณี  ครู ชำนาญการ
0
94 นางสาวพิชชาภา ผกาผล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
95 นายวโรดม กาญจนลาภ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
96 นายจักรเพชร วรสินธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
97 นางสาวกนกนันท์ ก้านทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
98 นางณัฏฐ์หทัย พุทธรังษี  ครู ชำนาญการ
0
99 นางณัฎฐรี พิณพาทย์  ครู ชำนาญการ
0
100 นางสาวจิราพร คำภา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
101 นายชนิตร์นันท์ มหาครุฑ ใจอ่อน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
102 นางนาตยา มียศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
103 นายรัฐศาสตร์ พิพัฒน์ณัชพงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
104 นางสาวธนัฎฐ์ชนก แก้วมีศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
105 นางฐิติภา สันตยานนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
106 นางสาวจริญญา ยะโสธร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
107 นางสาวณัฐฑิยา กาเจริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
108 นางนภัสวรรณ นามวงษา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
109 นางสาวชนกกมล ลาภหลาย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
110 นางสาวพัชรินทร์ หยกพิทักษ์โชค  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
111 ว่าที่ร้อยตรีศุภณัฐ ชัยฤทธิ์  ครู ชำนาญการ
0
112 นายธนัสฆ์ จงปัญญานนท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
113 นางสาววิลาวัณย์ สงขำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
114 ว่าที่ร้อยตรีมนัส วิสุทธิ์สมุทร  ครู ชำนาญการ
0
115 นายภาสกร ชาญจิราวดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
116 นางสาวสุพาสนา ศิริเลิศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
117 นางสาวณัฐกฤตา ปาลี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
118 นางสาวธันยพร เหมพิจิตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
119 นายเชิดศักดิ์ ทองสิงห์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
120 นางชัญญา เพ็งมอ  ครู ชำนาญการ
0
121 นางอัจฉราวดี สุขใสใจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
122 นางสาวกนกวนัช ราชนานนท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
4
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
8
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
3
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
5
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
3
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
4
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
2
 
รวม
34