โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 79 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 80 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : จอมสุรางค์อุปถัมภ์

จำนวน 153

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 9 10
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 10 12
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 15 20
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 4 6 10
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 2 11 13
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 0 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 3 4
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 5 6
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2 2 4
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 19 61 80
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
5
2
3
0
0
2 คณิตศาสตร์
6
4
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5
12
3
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
6
1
3
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
8
4
1
0
0
6 ศิลปะ
0
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
2
1
1
0
0
8 การงานอาชีพ
1
1
4
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2
2
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
35
27
18
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวนารินทร์ บัลลังสผล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
28.00
2 นางวันวิสาข์ อังศุเกียรติถาวร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นางธีรรัตน์ ไตรเดช  ครู ชำนาญการ
2
32.00
4 นายธีระรัตน์ อุบลรัตน์  ครู ชำนาญการ
0
5 นางเรณู ขวัญแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางสาวมณธิชา พงษ์โต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
7 นายวสุ อังศุเกียรติถาวร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
8 นางนนทพร แจ้งกลปาน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
9 นายปิยะเวช ร่วมเผ่าไทย  ครู ชำนาญการ
1
12.00
10 นายนิพนธ์ วงศ์เกษม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางวิภารัตน์ ท้ายเมือง  ครู ชำนาญการ
1
20.00
12 นางสุนีย์ ขันธวิธิ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางสาวอภินุช พรมทา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นางเจริญศรี ม่วงพิณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
7.00
15 นางสาวพรทิพย์ จำลองเพลง  ครู ชำนาญการ
2
79.00
16 นางสาวจิรินทร์ แสกระโทก  ครู ชำนาญการ
6
138.00
17 นางสาวทิพวรรณ เกษรโอสถ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นางสาวชนิดาภา สุวรรณแส  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
8.00
19 นางจริยาภรณ์ อังศิริจินดา  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
8.00
20 นางสาวสุธาวัลย์ รักสนอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นางชุติกาญจน์ ไหลกูล  ครู ชำนาญการ
0
22 นายราม เรือนทองดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
34.00
23 นางกิตติมา ธนิษฐวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
60.00
24 นางสาวนิจจารีย์ ตุ้มทรัพย์  ครู ชำนาญการ
2
39.00
25 นางสาวสุมาพร เลาะฟอ  ครู ชำนาญการ
0
26 นางสาวจารุวรรณ เติมสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
99.00
27 นางสาวเบญจวรรณ กลั่นศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นางสุดารัตน์ บุญวงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นายนาวิน แป้นเหลือ  ครู ชำนาญการ
2
28.00
30 นางสาวนภัสวรรณ คงรื่น  ครู ชำนาญการ
1
15.00
31 นางประภัสราภา จันทรวงศา  ครู ชำนาญการ
2
31.00
32 นางอำไพ อ้อสุวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
90.00
33 นายนภัทรวิชญ์ โอริส  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
113.00
34 นายดำรงค์ศักดิ์ เพชรงาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นางโสรญา จันหวา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
15.00
36 นายอนุพงศ์ จูงใจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นางพัชรี แก้วไสย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 นายสมพร ชอบทำดี  ครู ชำนาญการ
0
39 นายทรรศิน อุษาวิจิตร์  ครู ชำนาญการ
9
160.00
40 นางสาวกาญจนา กลับเป็นสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นางสาวฐาปนี เทียนมาศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
32.00
42 นางอรสา ภู่ทองงาม  ครู ชำนาญการ
0
43 นางรัชนีวรรณ รื่นสุนทร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
44 นางสาวสิริวรรณ มีรอด  ครู ชำนาญการ
0
45 นางนฤมล วัฒนวิกกิจ  ครู ชำนาญการ
2
42.00
46 นางสาวเขมวรรณ ผิวละออ  ครู ชำนาญการ
4
85.00
47 นางสาวกนกพร โพคณารักษ์  ครู ชำนาญการ
1
12.00
48 นางกชวรรณ บุญธวัชศักดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
49 นายนิทัศน์ แป้นอ้อย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
8.00
50 นางสาวกนกรัตน์ สิทธา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
51 นายชยพล หงษ์ภู่  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
52 นายสุมิตร ถามั่งมี  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
24.00
53 นางสาวศยามล ผูกมิตร  ครู ชำนาญการ
2
23.00
54 นายจีระยุทธ น้อยแดง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
55 นางนริศรา กระจ่างพัฒน์  ครู ชำนาญการ
6
113.00
56 นางพัชรี ดัดผดุง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
57 นายอัศวิน พุ่มมรินทร์  ครู ชำนาญการ
1
20.00
58 นางนารินทร์ สุภสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
28.00
59 นางสาวภัสสร สุดสมัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
60 นางสาวภัทรา รัตนธรรมเจริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
8.00
61 นางสุรีพร วิทยาวราพงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
61.00
62 นายอร่าม ภาคกาย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
63 นางตันติวรรณ แสงแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
64 นางวรลักษณ์ หาญวีระ  ครู ชำนาญการ
0
65 นางสาวพิไลพร ศรีสุวรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
66 นางพัทธ์ธีรา จิตติจารีย์กุล  ครู ชำนาญการ
0
67 นางสาววันทนีย์ บุญยะพัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
163.00
68 นางสุปรานี ชนะโชติ  ครู ชำนาญการ
2
28.00
69 นางสาวแสงสุรี วาดวิจิตร  ครู ชำนาญการ
2
60.00
70 นางสาวพาทินธิดา การะวงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
129.00
71 นางปาริชาติ อุษาวิจิตร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
72 นางวรเนตร พิชิตเกริกพล  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
20.00
73 นางสาวนภัทรชนก กุลเจริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
74 นางสาวลัดดาภา รสสุธรรม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
75 นางประภารัตน์ เมฆแสงสี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
76 นายพิรักษ์ บุญศิริ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
77 นางวิจิตรา ป้อมนาค  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
6.00
78 นายเศกสม เชื้อสุวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
79 นายจักรพันธ์ ศึกษากิจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
80 นางชนนิกานต์ สามสี  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
5
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
4
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
3
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
3
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
 
รวม
20