โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ท่าช้างวิทยาคม

จำนวน 23

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 1 1
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 1 3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 2 4
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 3 3
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 3 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 0 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 1 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 7 12 19
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
3
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
1
1
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
1
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
0
2
0
0
6 ศิลปะ
1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
2
0
0
8 การงานอาชีพ
0
2
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
7
7
5
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวพิมพ์วลัญช์ คล้ายเปรม  ครู ชำนาญการ
0
2 นางพรรณา ศิริวรธรรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นายสายันต์ กลั่นน้ำทิพย์  ครู ชำนาญการ
0
4 นายสุทัศน์ รักแดน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายพรประสิทธิ์ จาตุวรรณ์  ครู ชำนาญการ
0
6 นางสาววาสนา เก้าเอี้ยน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางพเยาว์ งามสมเกล้า  ครู ชำนาญการ
0
8 นางดลพร โพธิ์จันทร์  ครู ชำนาญการ
0
9 นางสาวเกศรินทร์ แย้มประดิษฐ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางเบญจมาพร เอกวิเศษ  ครู ชำนาญการ
0
11 นายณัฐพงศ์ แสงทอง  ครู ชำนาญการ
0
12 นายดานุพล ไชยสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 อาทิตยา อรุณศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 ธนพร สุขอินทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 ธนาวิทย์ ทองมีศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 ไกรวี ธัญนายก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 ศรันย์ สภาพสวัสดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นัทนิชา ภาคทวี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 สุดารัตน์ ทิพย์โสต  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
 
รวม
5