โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 21 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 22 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา

จำนวน 41

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 2 2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 2 2
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 5 6
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 2 3
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 2 2
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 1 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 3 0 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 8 14 22
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
2
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
1
3
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
1
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
2
0
0
0
0
6 ศิลปะ
1
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
1
1
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
11
5
6
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางวาสนา โนนหัวรอ  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
6.00
2 นายสุชาติ ม่วงคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางชิรินท์ณา อินทร์อ่ำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 นางสุนันทา เลอสวรรค์วารี  ครู ชำนาญการ
2
18.00
5 นางสาวสุพัตรา ทรัพย์เสถียร  ครู ชำนาญการ
0
6 นายสมพร วังสงคราม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
24.00
7 นายประทีป แสงบุญส่ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางสาววิไลวรรณ ทองศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
9 นายวัลลภ ชุ่มโชคดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
10 นางสาวฐิติพร แสงสำลี  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
11 นายอภิสิทธิ์ จิตติพลังศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นางสมคิด ยอดเสนี  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
6.00
13 นายพิทักษ์ เศรษฐพงษ์  ครู ชำนาญการ
0
14 นางสาวศิรินภา ปิดตาฝ้าย  ครู ชำนาญการ
1
20.00
15 นางสาววีรยา เย็นมาก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
36.00
16 นางสรินยา พระจันทร์ศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
40.00
17 นางสาววัชรินทร ทรงมะลิ  ครู ชำนาญการ
0
18 นายนพวรรษ มะลิป่า  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 พจนา เรืองนนท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นาริส มะลิซ้อน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นางสาวรัชดาภรณ์ เทพอุบล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
5