โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 32 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 22 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 10 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : อุทัย

จำนวน 48

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 3 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 2 2
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 4 7
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 2 4
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 2 1 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 0 0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 3 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 7 15 22
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
2
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
1
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
4
1
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
2
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
3
0
0
0
0
6 ศิลปะ
0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
1
0
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
9
9
4
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางวรรณา ศิริยุทธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางสาวสุวรรณ อรรถจินดา  ครู ชำนาญการ
0
3 นางสมศรี อ่อนลมูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางสุมิตรา สาดแสงจันทร์  ครู ชำนาญการ
0
5 นายสรายุทธ์ หอมชู  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 ว่าที่ร้อยตรีวิรัตน์ กิจสมพงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายสมชาย ทองคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายธีระพนท์ เกตุสิงห์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 จ่าตรีชินกร เมาลิทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางวรวสา นิลพัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นายจิตรกร ดีวงษา  ครู ชำนาญการ
0
12 นางวรรณรัตน์ ศรศิลป์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางจุฑารัตน์ หอมชู  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางสาวกฤตย์ฐมณฑน์ เจริญเชื้อ  ครู ชำนาญการ
0
15 นายพงศธร อมตเวทิน  ครู ชำนาญการ
0
16 นายจรัญ กรีปักษ์  ครู ชำนาญการ
0
17 นางอำภา โพธิสัตย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางนงคราญ ลาภอารมณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางอรทัย สุพร  ครู ชำนาญการ
0
20 นางนุชนาฎ มณีวงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางสาวธนักษร สืบสาย  ครู ชำนาญการ
0
22 นายชลพงษ์ ทองอุดม  ครู ชำนาญการ
0
23 นางพนิดา สีนวล  ครู ชำนาญการ
0
24 นางสาวพัชชานันท์ โภชฌงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นางสาวพรรณทิพา มูลมวล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นางสาวนันทิยา เกาะแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นายภาคภูมิ พึ่งเพ็ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นางสาวอภิญญา ระหารไทย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นางสาวมนชยา จิตตรีงาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นางสาวสุภาพร หงษ์สร้อย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นางสาวสาวิณี หวะสุวรรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นายเอกวิทย์ นันทศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
3
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
3
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
11