โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 21 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 5 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 16 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : บางเสด็จวิทยาคม

จำนวน 22

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 1 1
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 0 0
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 1 1
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 0 0
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 1 1
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 0 0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 0 1
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 0 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 2 3 5
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
0
0
0
0
6 ศิลปะ
0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
4
0
1
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางทองใบ ป้อมเสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางสาวรัชริน พุ่มพวง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นายพิรญาณ์ น่วมด้วง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นายสันทัด ธิชากรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายอำนวย ดวงแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางวรรณา ตรีอุดม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางวัฒนา หิรัญโญภาส  ครู ชำนาญการ
0
8 นายลิขิต นูมัหันต์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
9 นางสาวณัฐกาญจน์ วงศ์วีระกุล  ครู ชำนาญการ
0
10 นางสาวภาสินี ทองงิ้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
11 นางสาวนฤมิต มณเฑียรรัตน์(อุลิศ)  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นางแก้วตา ม่วงวิเศษ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นางสาวประภาภัทร์ แสงทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นางกุลณิช ณิชรกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นางสาวธิดารัตน์ ลือโลก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นายปิยะสิทธิ์ ใจกว้าง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นายธนเดช สายทัศน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นางสาวปัทมพร อู่ทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นางสาวปฐมาวดี กำบังภัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นางสาวภัคอาภา สว่างแสง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นางสาวกานต์นรี อำภาวงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
3
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
5