โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : โพธิ์ทองพิทยาคม

จำนวน 16

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 0 1
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 1 2
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 3 4
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 2 2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 1 2
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 1 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 2 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 1 1
0
0
0
0
  รวม 4 11 15
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
1
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
0
1
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
0
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
1
1
0
0
6 ศิลปะ
1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
1
0
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
1
0
0
0
0
  รวม
8
2
5
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางอำไพ เจริญรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นายบุญเสริม ฤทธิ์สุทธิ์  ครู ชำนาญการ
0
3 นางสาววิไลรัตน์ ธิติถาวร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 นางจิราภรณ์ จำนงค์ไว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางน้ำฝน จินดาเบ็ญธรรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายสรกฤช ศรีสว่าง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายวัชรพงศ์ ประชากุล  ครู ชำนาญการ
0
8 นางสาววิไลรัตน์ มีโพธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
9 นางสาวกนกรัตน์ เทียมทัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
10 นางสาวสุนันทา สิงห์งาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
11 นางสาวอรชุมา บุญมี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นางสาวชนัญธิดา อ่วมทร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นายปวีณ์กร ดำเนินลอย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางสาวหนึ่งฤทัย มะลิทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นางภัทรวดี เสมอเหมือน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
3