โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : สระโบสถ์วิทยาคาร

จำนวน 34

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 3 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 1 3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 5 5
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 1 1
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 2 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 1 3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 1 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 8 14 22
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
2
0
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
1
2
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
2
1
0
0
6 ศิลปะ
2
1
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
13
4
5
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายถิรินทร์ สังข์ขาว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางสาวบุญยิ่ง เกื้อกูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางจุฑากาญจน์ ทองเหมือน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นายสมหมาย สรรค์ประสิทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายทรงเดช เศรษฐพันธุ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางสาวอภิญญา ตาระกา  ครู ชำนาญการ
0
7 นางสาวมาลินี ตรงต่อกิจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
8 นางสาวกัมพุวัณ บุญสาธร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
40.00
9 นายแทน แพงอ่อน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
10 นางสาวชัญปภา แจ้งพร้อม  ครู ชำนาญการ
0
11 นายนิวัฒน์ เรืองศิลป์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นางสาวรุ่งพิวา คัดติยากุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นางสาวไพรินทร์ ขวัญเมือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นางสาวอารีรัตน์ เอื้อโกไคย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นางสาวรุ้งทอง แก้วโสต  ครู ชำนาญการ
1
21.45
16 นางสาวศิริลักณ์ ป๊กคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
0.00
17 ภัครินทร์ สอาด  ครู ชำนาญการ
0
18 อาณัฐ สุขนา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 สุนทรี วัฒนกิจไพศาล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
20 ภทรพร เจริญมาก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นายชัยพร ปัญจศิริเลข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 นายอาทิตย์ พงศ์อารี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
3
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
6