โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : หนองม่วงวิทยา

จำนวน 61

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 6 7
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 3 4
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 5 6
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 3 4
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 6 7
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 1 3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 1 3
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 2 4
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 11 27 38
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
4
1
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
1
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4
1
1
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
4
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
5
2
0
0
0
6 ศิลปะ
2
1
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
1
2
0
0
8 การงานอาชีพ
3
1
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
23
8
7
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายรณชัย ข้อกิ่ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นายเสน่ห์ สุขสมพืช  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
3 นางสาวศศินันท์ พิพัฒน์นภัสกร  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
80.00
4 นางนฤมล บุญพาสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางปรียาภัทร แย้มวงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางสุมนรัตน์ มุ่งธัญญา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายพิเชษฐ ท่าจำปา  ครู ชำนาญการ
0
8 นางสาวปัญจมา ธรรรมเจริญ  ครู ชำนาญการ
1
90.00
9 นางสาววรรณภา สำลี  ครู ชำนาญการ
3
32.00
10 นางสาวจารุวรรณ พันธุ์แสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางธันยพัฒน์ ศิริพัฒน์ฐากูล  ครู ชำนาญการ
1
12.00
12 นายปิยะพงษ์ แว่นสุวรรณ  ครู ชำนาญการ
0
13 นางหนึ่งฤทัย โพตุ่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายประกาศิต ยังตาล  ครู ชำนาญการ
0
15 นางสาวอำพร เจริญพร้อม  ครู ชำนาญการ
4
64.00
16 นางสาววิรุฬรัตน์ เรียนเวช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นางณิฎา พรเอนก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
102.00
18 นางสาวธัญรัตน์ กำเหนิดสิงห์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
8.00
19 นายธนากร เสาศิริ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
24.00
20 นายกิตติศักดิ์ แก้วตา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
11
131.00
21 นางสาววิภาวดี ริบุญมี  ครู ชำนาญการ
3
56.00
22 นางสาวธัญวรัตน์ พิณพาทย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นายยุทธนา ลมสูงเนิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นางสาวศันสิตา เนียมหอม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นางสุรางคนางค์ ยังตาล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
11
148.00
26 นางสาวพรพรรณ เทพพันธุ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นายปฏิพล ภู่ห้อย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
28 นางสาวมุทิตา ย่องไทยสง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นายวิวัฒน์ แก้วอุ้ย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นางสาวประดิษฐา พุ่มพวง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นางสาวปูริดา สุขรื่น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นายสุเมธา สุขมาก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 นางนฤมล สวนพันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นางสาวทัยมน แก้วโมกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นางสาวภัทรมน ศิริสนธิ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นางหัทยา มาตราช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นางสาวจำปาทิพย์ มิขันหมาก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิรดา กลิ่นส่ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
3
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
3
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
13