โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 59 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 92 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -33 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ประเทียบวิทยาทาน

จำนวน 100

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 9 9
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 3 10 13
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 7 11
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 5 9 14
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 16 17
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 4 6
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 1 5
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 7 6 13
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 2 2
0
0
0
0
11 อื่นๆ 1 1 2
0
0
0
0
  รวม 27 65 92
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
6
2
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
7
2
4
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7
3
1
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
12
1
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
10
4
3
0
0
6 ศิลปะ
2
0
2
2
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
3
0
2
0
0
8 การงานอาชีพ
8
2
3
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2
0
0
0
0
11 อื่นๆ
2
0
0
0
0
  รวม
59
14
17
2
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 พุทธิดา เอื้อศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 ขนิษฐา บำรุงลาน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 รัตนาภรณ์ พรหมเหลือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 นางสาวปริญดา สุดสาระ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
5 นวรัตน์ เชื่อมขุนทด  ครู ชำนาญการ
0
6 สมชาย ศรีเมฆ  ครู ชำนาญการ
0
7 ศุภณัฐ เที่ยงเจริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
8 ปัณณวิชญ์ ศรีคณาภิรัก์กุล  ครู ชำนาญการ
0
9 เบญจวรรณ จันทร์สำราญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 วัชรีย์ บุดสาเดช  ครู ชำนาญการ
0
11 ภูรี สิริเถลิงเกียรติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 สำราญ เมืองก้อน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 ทัศนีย์ น้าเจริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 วรรณวิสา ทูลมณี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นริศรา ภู่ดนตรี  ครู ชำนาญการ
0
16 ณัฏฐาภรณ์ ระรื่น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นงนุช ปฐมสุรทิน  ครู ชำนาญการ
0
18 ทนาภรณ์ บุตรสิงห์  ครู ชำนาญการ
0
19 เข็มทอง ภูกองชนะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นฤทัย นามปัญญา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 ประสิทธิ์ เมืองหมุด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 สุวิมล กองจินดา  ครู ชำนาญการ
0
23 กรรณิการ์ เทศสกุล  ครู ชำนาญการ
0
24 กิตติพงษ์ ยอดดี  ครู ชำนาญการ
0
25 ศุภเนตร นอบน้อม  ครู ชำนาญการ
0
26 เตือนใจ ฤทธิ์ดอน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 วันเฉลิม อุลิต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นายนนทพัทธ์ หุ่นพงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 ลัดดา ลีเคน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 รชาดา ชื่นเจริญ  ครู ชำนาญการ
0
31 สุนิศา บุญเพ็ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 สมพร อัฐมาลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
19.00
33 ชัยวัฒน์ บุญเพ็ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 ประภัสสร เสาร์ท้าว  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
0.00
35 มนิดา ดีเส็ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
0.00
36 กชกร การุณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 ณฐา เปรมปรีดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 สมพิศ สมิตทานนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
39 สมศิริ ดวงใจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 สมนาม ณ เชียงใหม่  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
41 สุภาพ ณ เชียงใหม่  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
42 รัชนีวรรณ อิ่มสมัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
43 วันเพ็ญ ปัททุม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
90.00
44 ประนอม นอบน้อม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
45 วิภารัตน์ บุญล้อม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
46 นราวดี ศรีพิทักษ์  ครู ชำนาญการ
0
47 อรนงค์ อ่อนประทุม  ครู ชำนาญการ
0
48 ขเดช ช่วยชาติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
49 วิทยุทธ วิลามาศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
50 จันทร์หอม วาววงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
51 พัชรมณี ขจัดภัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
52 ทศพล พุ่มพวงเกียรติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
53 สวัสดิ์ มะกล่ำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
54 พรทิพย์ เลขยันต์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
55 ภัทรพร ฉายรัตน์  ครู เชี่ยวชาญ
0
56 กิตติศักดิ์ ฉายรัตน์  ครู เชี่ยวชาญ
0
57 จริยาพร บัวโชติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
58 พรรณมาศ กองขุนทด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
59 สุพจน์ มีทิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
5
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
3
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
2
 
รวม
17