โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 62 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 64 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -2 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : สุธีวิทยา

จำนวน 64

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 7 8
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 7 9
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 12 14
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 6 8
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 9 10
0
0
0
0
6 ศิลปะ 3 1 4
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0 3
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 4 5
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 1 2
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 1 1
0
0
0
0
  รวม 16 48 64
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
0
6
0
0
2 คณิตศาสตร์
5
1
3
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7
1
6
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
5
0
3
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
5
0
5
0
0
6 ศิลปะ
1
2
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
2
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
1
0
4
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
1
0
0
0
  รวม
30
5
29
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวพัชรีย์ ด่านนอก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นายขวัญชัย อึ่งผิว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางสุภาพร พฤฒิธาดา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางสาวมันทนา ใบชา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางสาวอรพิม นกยูงแดง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
6 นางพิมพ์พันธุ์ เดชสนธิ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางธัญวลัย ชีเรไร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางปวีณา วรรณธูป  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
9 นางเสาวลักษณ์ สุนทโรทก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางนัยนา อินประดิษฐ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางวราภรณ์ ด่านตระกูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางสาวสุพัตรา คชฤทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางสาหร่าย พันธ์น้อย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางสาวพรทิพย์ ศิริสธนพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางศศิพร พงษ์ภู  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นายนพดล นาคพลกรัง  ครู ชำนาญการ
0
17 นางกิตติยา ปุ่นเอื้อง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางสาวสัมพันธ์ วงษ์ท้าว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางสาวเยาวมาลย์ จีนทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางชนิดา พยอม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางอัณณ์ชญาน์ สีตะระโส  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางสาววิชชุพร ศรีรักษา  ครู ชำนาญการ
0
23 นายบัญญัติ พระวัยทางค์  ครู ชำนาญการ
0
24 นางพนมลักษณ์ เขม้นเขตรการ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางนาฏยา ศริพันธุ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นายปรีชา มุขแจ้ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางณัฐรินทร์ อัครพัฒน์เมธา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางบัวขวัญ น้อยอ่าง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางสาวกศมลชนก ดำพลงาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 ว่าที่ร้อยตรีหญิงทิฆัมพร ยอดสร้อย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นายเสรี บุญพิโย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 ว่าที่ร้อยตรีหญิงนพมาศ อังศุภนิช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 นางพรจันทร์ ธรรมรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นางรภัสสรณ์ ช่วยบุญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นางบุญเรือน ศรีชมภู  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นางอัมภา ไทยจำนงค์ศิลป์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นางแสงอุษา แสนสวย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 นางกัญญรัช นราศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
39 นายศราวุฒิ โยงทองหลาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
20.00
40 นางสาวนาตยา ชาวนาฮี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นางสาวพัชรินทร์ ลีตะนา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
42 นางสาวชมนาด แซ่ตั้ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
43 นายอนุกูล สังข์อ่ำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
44 นาวสาวศศิวิมล คำศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นายอนุรักษ์ เกิดกูล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
46 นางสุธิมา กันธะวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
47 นายทศพล ภักดีล้น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
48 นางสาวปรียาภรณ์ บุญไทย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
49 นางสาวสุนันทา กลางกุลนาค  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
50 นายนินาท ศริพันธุ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
51 นายอดิศักดิ์ คชรินทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
52 นายปาพจน์ ศรีปานเงิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
53 นางสาวจุฑามาศ วรเมทิน  ครู ชำนาญการ
0
54 นายนรากร กลิ่นหอม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
55 นายณัฐพงศ์ หอมสมบัติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
56 นายวิษณุ ประเสริฐดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
57 นางสาวอมรรัตน์ เสาทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
58 นางสาววนิดา แสงแดง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
59 นายนิเรก นาน้ำเชี่ยว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
60 นางอัมภา ไทยจำนงค์ศิลป์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
61 นางบุญเรือน ศรีชมภู  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
62 นางสาวพิมลพรรณ บุญคง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2567
3
2
30 กันยายน พ.ศ. 2568
3
3
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2572
3
7
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
9
30 กันยายน พ.ศ. 2575
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2576
1
 
รวม
18
 
 

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารการมัธยมศึกษา SESA 2.0