โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 37 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 39 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -2 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : กบินทร์วิทยา

จำนวน 67

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 4 4
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 7 9
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 8 8
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 2 3
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 4 4
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 1 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 1 4
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 1 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 1 1
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 2 2
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 8 31 39
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
1
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
1
7
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
2
6
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
1
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
2
1
1
0
0
6 ศิลปะ
0
0
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
4
0
0
8 การงานอาชีพ
0
1
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
1
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
0
1
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
7
7
25
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวมะลิดา เมตตาคุณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
6.00
2 มนตรี เพลินไพศาล  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
3 นางอมรรัตน์ สุขประเสริฐ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 นางจิตรา น้อมชอบ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางสาวพนารัตน์ สังข์นคร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายภิญโญ ศรีสมนึก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางกัลยา เชี่ยวพานิช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 วีระศักดิ์ งามขำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางประกาย ทวีสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายสุริยา สุวรรณรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
11 นาสาวจิราพร กำลังดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
12 นางสาวพัชรี หัดเจริญ  ครู ชำนาญการ
0
13 เกรียงชัย ม่วงคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายศมวรรธก์ อาทิเวช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางสุดารัตน์ ศรีสมนึก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางสาวทิพวัลย์ ศรีภักดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
17 กัลยา จันทะคูณ  ครู ชำนาญการ
1
18.00
18 เพ็ญนภา สิงห์ลอ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
28.00
19 ปภาดา ชัยวัฒนโชติ  ครู ชำนาญการ
0
20 นางธันย์ชนก พรมภักดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางสาวดารณี พุฒจันทร์หอม  ครู ชำนาญการ
6
67.00
22 ธัญญารัตน์ อินทร์อนันต์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางสาวทิพวรรณ บัวรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 กันยารัตน์ เงียบกิ่ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 พัชรศรัณย์ ศิริพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
16.00
26 ธีรารัตน์ บุญมั่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางวารุณี เลิศล้ำ  ครู ชำนาญการ
0
28 นางสาวฌาย์ณิตา กมขุนทด  ครู ชำนาญการ
0
29 นางสุทธดา เหลืองห่อ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 ประยงค์ อาจปาสา  ครู ชำนาญการ
0
31 อนงค์ จันดีดา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นรินทร์ แพนลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 ศรีประภา โค้วตระกูล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นายกิตติคุณกฤดากร สุขปัญญา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 ไพรินทร์ พาระตะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 วนิดา ศรีสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นางสาวปวริศา ภวเจริญผล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
12.00
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2567
4
2
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2571
3
6
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
9
30 กันยายน พ.ศ. 2575
4
10
30 กันยายน พ.ศ. 2576
3
 
รวม
23
 
 

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารการมัธยมศึกษา SESA 2.0