โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 52 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 54 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -2 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : กบินทร์วิทยา

จำนวน 90

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 7 7
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 7 9
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 9 9
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 5 6
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 7 7
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 1 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 1 4
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 3 4 7
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 1 1
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 2 2
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 10 44 54
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
2
3
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
1
7
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
2
7
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
2
3
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
3
1
3
0
0
6 ศิลปะ
0
0
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
4
0
0
8 การงานอาชีพ
3
1
3
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
1
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
0
1
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
12
9
33
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวมะลิดา เมตตาคุณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
6.00
2 มนตรี เพลินไพศาล  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
3 นายแทนพงษ์ โกมลแมน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 นางอมรรัตน์ สุขประเสริฐ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
5 นางจิตรา น้อมชอบ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางสาวพนารัตน์ สังข์นคร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายภิญโญ ศรีสมนึก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางกัลยา เชี่ยวพานิช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 วีระศักดิ์ งามขำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางประกาย ทวีสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นายสุริยา สุวรรณรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
12 นาสาวจิราพร กำลังดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
13 นางฐิติพร เผือกพิบูลย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางสาวพัชรี หัดเจริญ  ครู ชำนาญการ
0
15 เกรียงชัย ม่วงคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 ศักดิ์สกล ศรีเชียงสา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 มณีกร ภาชี  ครู ชำนาญการ
0
18 นายศมวรรธก์ อาทิเวช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางวันเพ็ญ รังสิโรจน  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
18.00
20 นางสุดารัตน์ ศรีสมนึก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางสาวทิพวัลย์ ศรีภักดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
22 กัลยา จันทะคูณ  ครู ชำนาญการ
1
18.00
23 เพ็ญนภา สิงห์ลอ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
28.00
24 นางจำนงค์ ศรีวิศาล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 ทิติยา แก้วโสนด  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
40.00
26 จุฑามาศ ปานคีรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 ปภาดา ชัยวัฒนโชติ  ครู ชำนาญการ
0
28 นางอรอุษา โรจน์วิทยา  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
18.00
29 นางสาวนิลำพูน คนคล่อง  ครู ชำนาญการ
0
30 นางธันย์ชนก พรมภักดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นางสาวดารณี พุฒจันทร์หอม  ครู ชำนาญการ
6
67.00
32 ธัญญารัตน์ อินทร์อนันต์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 มานิต์ตา ไชยเจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นางสาวทิพวรรณ บัวรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 กันยารัตน์ เงียบกิ่ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 พัชรศรัณย์ ศิริพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
16.00
37 ธีรารัตน์ บุญมั่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 นางวารุณี เลิศล้ำ  ครู ชำนาญการ
0
39 นางสาวฌาย์ณิตา กมขุนทด  ครู ชำนาญการ
0
40 นางนาฏยา สูงเนิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นางสุทธดา เหลืองห่อ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
42 ประยงค์ อาจปาสา  ครู ชำนาญการ
0
43 อนงค์ จันดีดา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
44 นรินทร์ แพนลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
45 ศรีประภา โค้วตระกูล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
46 ละมัย บุตรถาวร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
47 นายกิตติคุณกฤดากร สุขปัญญา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
48 ไพรินทร์ พาระตะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
49 วรรณพร นวลเถลิงศักดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
50 วนิดา ศรีสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
51 วรรณภา พุ่มพวง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
52 นางสาวปวริศา ภวเจริญผล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
12.00
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
4
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
3
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
3
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
3
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
4
 
รวม
22