โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : กบินทร์บุรี

จำนวน 23

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 2 2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 0 1
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 3 4
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 2 2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 3 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 0 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 0 1
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 5 10 15
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
0
1
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
1
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
3
0
0
6 ศิลปะ
1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
1
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
6
2
7
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสิรินยาพร คำมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางสุกานดา ศุภเสถียร  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
90.00
3 นางสุนิดา จันทร์เทศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
40.00
4 นางจารุวรรณ พูนบำนาญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
5 นางจิดาภา พอดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
32.00
6 นายสมชาติ ราชสันเทียะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายอัครเดช สังสมศักดิ์  ครู ชำนาญการ
0
8 นางสุชาลินีณ์ ด่านเจ้าแดง  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
20.00
9 นางสาวเบญจวรรณ ดุลนีย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
10 นายพิศิษฐ สิทธิสาร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
11 นางสาวปภาวรา เต็งวีระกุล  ครู ชำนาญการ
7
68.00
12 นางสาวผุสดี พรศิริกาญจน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
28.00
13 นายวิศรุต เหล่ามาลา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
50.00
14 นายวิทิต โชครัตนาเจริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
11
104.00
15 นางบุญญารัสมิ์ จันทสิทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
2