โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 48 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 51 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -3 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ศรีมหาโพธิ

จำนวน 70

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 3 4
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 7 9
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 8 10
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 5 7
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 7 8
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 2 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 1 5
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 3 5
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 14 37 51
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
2
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
4
3
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6
0
4
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
5
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
3
2
3
0
0
6 ศิลปะ
1
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
2
0
3
0
0
8 การงานอาชีพ
2
1
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
21
13
17
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวสุรพีร์ วงษ์อุดม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางประเสริฐ ปลั่งประมูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางสาวพนิดา ม่วงแดง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางบุษบา รัตนมุสิกกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางสาวจงจิตร วงษ์วรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายเลียม พนมชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายนพดล ศรีสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางวราภรณ์ ศรีสุข  ครู ชำนาญการ
0
9 นางศิริพร วงษ์บำหรุ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายศุภชัย เลื่อนสุคันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางมานิตย์ ทองเฟื่อง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางภัครดา อินเที่ยง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางสาวรัชฎา ต่างภาษา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางฉวีวรรณ ภูผา  ครู ชำนาญการ
0
15 นายอัครเดช รสดี  ครู ชำนาญการ
0
16 นางจินตณัญญา เมตตา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางผัสพร จิตต์สวัสดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางสาวกฤษณา ไพศาลนิชากร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางสาวพรชัย ปิ่นเกิด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางรัตนา ตั้งฐิติพงศ์สกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางเอื้อมพร ใจชื้น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางสาวศศิฌา จันสุ  ครู ชำนาญการ
0
23 นายกิจจารักษ์ ขยันงาน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นางสาวประภัสสร แก้วมูลมุข  ครู ชำนาญการ
0
25 นางสาวสมคิด นึกถึง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นายศึกษาศาสตร์ อาจิณกิจ  ครู ชำนาญการ
0
27 นางสาวกัญญานัทฐ์ ยุทธกล้า  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นางอมรรัตน์ วงษ์มิตร  ครู ชำนาญการ
5
30.00
29 นางชลธิชา ใจเกษม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นางสาวเบญจมาศ คำวงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นายสุวิทยา นาสืบ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นายประกิต เจนเขา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 นางสาววนิชา ภาสดา  ครู ชำนาญการ
1
6.00
34 นายสมชาย นิติดำรงศักดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นายสมอารีย์ วรรคจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
14.00
36 นางสาวณัฐทิรา พรมลิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นายวินัย นาคำ  ครู ชำนาญการ
0
38 นายอาทร ทรัพย์ใส  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
39 นายอุดมพงษ์ รัตนก้านตรง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
40 นางสาวขนิษฐา แก้วเมือง   ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นายภณเอกภพ ไม้กลาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
42 นางทวีรัก นาสูงเนิน  ครู ชำนาญการ
0
43 นางสาวกชพร น้อยศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
44 นางสุชีรา คำภูแสน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
16.00
45 นางมุทิตา กิตติอุดมสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
46 นางสาวกัลยาภรณ์ น้ำแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
47 นางสาวธิติญาภัคร์ โคตรสมบัติ  ครู ชำนาญการ
1
26.00
48 นางสาวนภมาศ เครือแป้น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
3
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
3
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
 
รวม
15