โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 22 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 24 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -2 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ศรีมโหสถ

จำนวน 39

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 2 2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 3 2 5
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 4 5
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 1 2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 2 2
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 1 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 2 4
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 9 15 24
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
1
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
4
0
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
1
1
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
1
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
1
1
0
0
6 ศิลปะ
0
1
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
1
0
0
0
8 การงานอาชีพ
2
0
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
12
6
6
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวสุภารัตน์ สุปินะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางสาวสายสมร มิตรยง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นายบรรเจิด รอดเพชร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางสาวศุภวรรณ ไพศาลนิชากร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางจุรี เจียรพิพัฒน์พงศ์  ครู ชำนาญการ
0
6 นางวันเพ็ญ วงสกุลไพบูลย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางสาวมุมีนะ รัตนทิชาพร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายไพรัช เจียมสุบุตร  ครู ชำนาญการ
0
9 นายสุบิน สุวรรณ  ครู ชำนาญการ
0
10 นายจิรยุทธ สุวรรณโสภา  ครู ชำนาญการ
0
11 นางสาวนิตยา ฉัตรสูงเนิน  ครู ชำนาญการ
0
12 นางวัชรินทร์ ถนัดรบ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางสาวสุจินดา คำหาด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 ว่าที่ร้อยตรีหญิงรำไพพรรณ ฉวีนิรมล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นายภควัต ปิดตาทะโน  ครู ชำนาญการ
0
16 นางสาวณัฐจิรา ครองยุทธ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นายอนุรักษ์ ภู่เนตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นางสาวศรัญญา กลิ่นจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นางสุรีรัตน์ เพ็ชรกำจัด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
30.00
20 นางสาวกนกวรรณ เกษร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นายนราพงษ์ มาสแสง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
82.00
22 นางบุญทิพา ภู่เนตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
3
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
9