โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 103 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 108 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -5 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : นครนายกวิทยาคม

จำนวน 142

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 9 10
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 4 16 20
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 13 18
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 5 8 13
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 19 19
0
0
0
0
6 ศิลปะ 4 3 7
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 1 3
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 5 11 16
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 2 2
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 26 82 108
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
5
1
4
0
0
2 คณิตศาสตร์
7
6
7
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4
5
9
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
7
1
5
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
10
5
4
0
0
6 ศิลปะ
4
3
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
2
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
7
9
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
1
1
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
39
29
40
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางเสาวลักษณ์ ผ่องจิต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางสาวภัสราภรณ์ เสียงเย็น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นางญาณวรรณ บุตรทา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางสาวสุมาลี ม่วงงาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
8.00
5 นางศรีผกา จันทร์ศรี  ครู ชำนาญการ
1
16.00
6 นางสาวนันท์ณรัตน์ พันธ์สอาด  ครู ชำนาญการ
1
99.99
7 นายจักรวาล จันทร์เกตุ  ครู ชำนาญการ
0
8 นางบุษรา ปะนามะสา  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
40.00
9 นายกิตติพนธ์ เพื่อนงามพงศ์  ครู ชำนาญการ
1
8.00
10 นายสุขุม จันทสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นายรัชนิกร เชื้อจีน  ครู ชำนาญการ
1
16.00
12 นางทองแม้น เอี่ยมอาจหาญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
32.00
13 นางสุรางค์ ชาติทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
24.00
14 นางสาววรรณี โคพิชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นายปรีชา กนกวรรณากร  ครู ชำนาญการ
0
16 นางสาวศิริพร พันธ์ธรรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางจิตนา จันทรศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางเมทิณี ม่วงจินดา  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
19 นางไพวรรณ เอี่ยมสะอาด  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
35.00
20 นางเกศอุทัย เสงี่ยมงาม  ครู ชำนาญการ
2
28.00
21 นางสาวอธิศา สังฆสุบรรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
8.00
22 นางสราพร ช้างทอง  ครู ชำนาญการ
1
28.00
23 นางสาวกรรณิการ์ ณรงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
28.00
24 นางสาวชลนิศา อินทร์ณรงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
28.00
25 นางนพวรรณ กฤตยานวัช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางสาคร สุทธากร  ครู ชำนาญการ
1
8.00
27 นายชัยชาญ ศรีประยูร  ครู ชำนาญการ
3
147.99
28 นางประวิทย์ ขุนหาญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
23.00
29 นางสาวจินตนา บุษบันชาติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
24.00
30 นายณรงค์ชัย โล่ชัยยะกูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นางอุไรวรรณ ศรีสุระ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
8.00
32 นางสาวทฤฒมน หาญชนะชวดล  ครู ชำนาญการ
3
48.00
33 นางรมิดา มูลเทียม  ครู ชำนาญการ
8
112.00
34 นางสาวสุชิรา มีอาษา  ครู ชำนาญการพิเศษ
6
86.00
35 นางจีรภัทร เลิศวิมลลักษณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
156.00
36 นายจิระเกียรติ์ บุญศรี  ครู ชำนาญการ
0
37 นางสาวกาญจนา คุ้มวงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
64.00
38 นางริ้วทอง จันทราสินธุ์  ครู ชำนาญการ
0
39 นางปาจรีย์ โพธิ์ศรี  ครู ชำนาญการ
0
40 นายนพดล แกมเพชร  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
24.00
41 นางเรืองศิลป์ ภาพพิมพ์ใจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
12.00
42 นางสาวสุภาพรรณ สุขเกิด  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
8.00
43 นางสาวอนงค์พร เทียนน้อย  ครู ชำนาญการ
3
114.00
44 นางสาวปัญชรีย์ ดอกจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
64.00
45 นางสาวนันทนา อินทมานะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
8.00
46 นางสาวธนพร วีระเจริญกิจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
42.00
47 นางสาวธัญญรัตน์ แก้วนันทวัฒน์  ครู ชำนาญการ
1
99.99
48 นางณัฐณิชา ราษีมิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
49 นายทวีวัฒน์ คณะวรรณ  ครู ชำนาญการ
1
16.00
50 นางสาวนัฏภัฏ โสภา  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
42.00
51 นางสาววรรณี โคกกระชาย  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
14.00
52 นางสาวกุลวดี กิตติธเนศวร  ครู ชำนาญการ
0
53 นางสาวศิฬารัตน์ จันทร์สอน  ครู ชำนาญการ
3
30.00
54 นายชวนากร ชาติชาญณรงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
55 นางสาวทิพย์สุดา กวีวัจน์  ครู ชำนาญการ
0
56 นายสมบูรณ์ พันเคลือ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
0.00
57 นายธีระศักดิ์ นามบุรินทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
58 นางจันทร์ประภา สิทธิพรหม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
59 นางสาวสุภาธินี ชนะมาร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
60 นางสาวอุไรวรรณ สุสม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
16.00
61 นางรัชฎาภรณ์ นิมิตรมาลา  ครู ชำนาญการ
4
56.00
62 นายปิยะทัศน์ กรรณิการ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
63 นายพิชัย ผ่องจิต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
64 นางสาวจารุณี ช่างไม้  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
65 นายเพ็ชร์ หนองตะไกร  ครู ชำนาญการ
0
66 นางสาววนารัตน์ เรืองศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
32.00
67 นางสาวกนกวรรณ เจริญสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
68 นางสาวอภิชญา สุทธิสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
69 นางสาวชรินรัตน์ เพชรใหม่  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
86.00
70 นางสาวศศิวิมล คนเสงี่ยม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
71 นายศิลาเทพ โพธิ์ศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
72 นางสราญา หุดากร  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
73 ว่าที่ร้อยตรีปรัตถกร ชัยบุรินทร์  ครู ชำนาญการ
0
74 ว่าที่ร้อยตรีหญิงชญาภา จิตต์ดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
6.00
75 นายวรพล อารีวงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
76 นางสาวพรศิริ ผันนะรา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
77 นางอนงค์พนัช ยังฤทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
78 นางสาวกนกอร ไชยชุน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
79 นายอาริช วีรเจริญรุ่งเรือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
18.00
80 นางสาวฐิติมา เอี่ยมสะอาด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
81 นางสาวณิชชากร สังข์ทองโรจน์   ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
82 นางพิทยาภรณ์ สิทธิสงวนไทย  ครู ชำนาญการ
1
12.00
83 นางธัญญรัตน์ สุขดิษฐ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
84 นางสาวรัชนีกร อ่วมศิริ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
40.00
85 นางสาวเพ็ญนภา ตู้จำนงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
6
80.00
86 นางอารีรัตน์ โสมชู  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
36.00
87 นายอภิรักษ์ รัตนโชติ  ครู ชำนาญการ
2
68.00
88 นายสันต์ หนูปั้น  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
24.00
89 นางสาวจุฑาทิพย์ ศรีสิทธิกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
47.00
90 นางสาวจรีรัตน์ ธุระกิจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
91 นางสาวธนาภรณ์ คนเสงี่ยม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
92 นางสาวมณีรัตน์ ยวงสอาด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
93 นางปาณิสรา ประภา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
94 นางปาณิสรา​ หมั่น​เพ็ชร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
95 นางสาววิภาดา จันทร์ไพศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
96 นางสาวพัชญ์พิชา จันทา  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
97 นายรณกร ดงเรืองศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
98 นางฉัตรกุล เสฎฐวุฒิกุล  ครู ชำนาญการ
0
99 นายกิติพงษ์ อาธิพรม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
100 นางภัทรพร หลงสกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
101 นางจันทร์จุฬา แสวงชู  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
102 นางเยาวลักษณ์ สะเภาทอง  ครู ชำนาญการ
0
103 นายมัทนฉัตร กล้าหาญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
4
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
4
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
4
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
3
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
5
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
21