โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 23 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 24 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : นวมราชานุสรณ์

จำนวน 37

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 1 1
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 3 3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 3 6
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 4 4
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 1 1
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 2 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 1 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 4 6
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 5 19 24
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
2
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
3
3
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
2
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
1
0
0
6 ศิลปะ
0
0
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
1
1
4
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
1
8
15
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางบุษยา ประสพทรัพย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
8
78.00
2 นายสุวรรณ เจริญยิ่ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
6.00
3 นายเฉลิมเกียรติ วัฒนนุศิษย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางพรวิไล ถอยวิลัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางผานิต สารมิตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางกันยารัตน์ เจริญยิ่ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
48.00
7 นายพรชัย พิทักษ์วีระกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
8.00
8 นางคลอพร ราซิดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางรัชนี โล่ชัยยะกูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางสาวสมบูรณ์ จันทร์ปิยวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางวราวรรณ พงษ์พรต  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางณัน อริยะชาญเมธา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางณัฐพร พ้นภัย  ครู ชำนาญการ
0
14 นางสาวศิริเพ็ญ ทองดี  ครู ชำนาญการ
0
15 นางสุพิญดา มังสา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางสาวเพชรัตน์ เชียงดา  ครู ชำนาญการ
3
0.00
17 นางนภณัฐ ใบเนียม  ครู ชำนาญการ
0
18 นายปราณีต เนียมหอม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางสาวศิริลักษณ์ ทองพราว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นางสาวสุทธาทิพย์ จันทิมางกูร  ครู ชำนาญการ
3
24.00
21 นายศรัณย์ภัทร จอโหล่  ครู ชำนาญการ
8
70.00
22 สุวิมล สุขสอาด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 ชุติมา รู้ยิ่ง  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
5
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
3
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
13