โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 29 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 30 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ปิยชาติพัฒนา

จำนวน 39

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 1 1
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 4 4
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 2 6
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 4 4
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 5 5
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 1 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 1 3
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 3 1 4
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 10 20 30
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
4
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
2
4
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
4
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
1
4
0
0
6 ศิลปะ
0
0
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
3
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
4
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
1
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
0
3
27
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายชลิต สัตบุศย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
14.00
2 จ่าสิบเอกประเสริฐ ยังมี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางเพชรพัชรพร เชิดชู  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางวันเพ็ญ พนมพร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายสุระกิตติ์ สุทธากร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางสาวอรนุชา จันทรจุลเจิม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายธิติพงศ์ ชาติทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางอมรรัตน์ ใจประเสริฐ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางสาวปรีชญา ชาติมาลากร  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
30.00
10 นางสุภานัน สัตบุศย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
32.00
11 นายภิภพ สุขประสงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางกัญญาวรรณ์ รุ่งกำจัด  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
18.00
13 นางชญาภา ดรุณพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
32.00
14 นางนาถทิวา ราชครุฑ  ครู ชำนาญการ
1
99.99
15 นางณัฐคณา ชุมพล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นายสุรชัย ฤทัยมาศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางพัชรินทร์ ฤทัยมาศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
37.00
18 นายวิรัตน์ คำมาก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางประภาวรินทร์ ภิรัตน์สุภาศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
14.00
20 นางสรัสนันยา โพนสนิท  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
8.00
21 นางนงนุช ศรีราษฎร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
30.00
22 นางเกศรา คุ้มภัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางณิชกุล วงศ์สุวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นายปติภณ ตีระเมธี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางโศจิกานต์ สตาภรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
20.00
26 นางสุมาลี คล้ายหิรัญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางสาวจีรประภา แจ้งเอี่ยม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางวนิดา เงาะเศษ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
14.00
29 นายภวเทพ สำราญสุข  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
5
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
4
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
20