โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 21 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 25 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -4 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ปากพลีวิทยาคาร

จำนวน 31

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 1 2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 2 2
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 3 7
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 1 2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 1 1
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 1 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 1 3
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 5 0 5
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 14 11 25
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
2
4
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
1
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
0
0
0
0
6 ศิลปะ
0
0
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
1
1
0
0
8 การงานอาชีพ
4
0
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
1
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
10
5
10
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวมลฑาทิพย์ ประสมสุข  ครู ชำนาญการ
5
70.00
2 นายเทวินทร์ หาญวีรกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
42.00
3 นางโสภา จำปาโอ้ก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางเชาว์นิจ คำมาก  ครู ชำนาญการพิเศษ
6
80.00
5 นางมณีรัตน์ ชูชีพ  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
44.00
6 นางวราวรรณ สุขขี  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
15.00
7 นายธีระศักดิ์ วิหคทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
62.00
8 นายอดิศักดิ์ นันตา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางสาววรรณวิภางค์ ชื้อตระกูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
48.00
10 นางทับทิม ศุภศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
16.00
11 นางเบญจวรรณ คุ้มวงษ์  ครู ชำนาญการ
8
104.00
12 นายวีระยุทธ โอชำรัมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
10
182.00
13 นายชัยวุฒิ สุทินประภา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
48.00
14 นางสาวสุมาลี ทุมมา  ครู ชำนาญการ
7
108.00
15 นายสุทิวัส แก่นสารี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
28.00
16 นายชัยรัตน์ อินทวงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
7
78.00
17 นายสันติ ศุภศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
36.00
18 นางสาวสุรีรัตน์ รอดเกตุกูล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
0.00
19 นางสาวสุภารัตน์ อบอวน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นางสาวพินทุสร หาญวีรกุล  ครู ชำนาญการ
0
21 นายชัยวุฒิ สุทินประภา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
48.00
22 นายภูวดล แก้วเงิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
9
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2576
0
 
รวม
6
 
 

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารการมัธยมศึกษา SESA 2.0