โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : องครักษ์

จำนวน 58

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 1 1
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 7 8
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 5 5
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 6 6
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 1 1
0
0
0
0
6 ศิลปะ 3 1 4
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 3 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 5 25 30
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
0
7
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
1
3
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
3
1
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
1
0
0
6 ศิลปะ
1
0
3
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
2
0
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
11
2
17
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวฤทัยทิพย์ พัดทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
14.00
2 นางสุมล โพธิ์พึ่ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
90.00
3 นางสาวน้ำอ้อย ใจแสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
78.00
4 นางวันดี ประจวบมูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางสาวญาโนทัย คงคาทิพย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
6 นายอนิรุต อิศรางกูร ณ อยุธยา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางรัชนี ทัพหิรัญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางสุกานดา โชคถนอมจิตต์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
18.00
9 นางสาวจารุวี นวนสำเนียง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
8
36.00
10 นางวราภา นุรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางนุตนรินทร์ ศิริอารุนปัญญา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นายชัยรัตน์ ระรวยทรง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางสาววิมลรัตน์ คำวัจนัง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
14 นางญาติมา เผือกวัฒนะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
28.00
15 นางสาวตุลารัตน์ แสนตอ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางสมจิตร์ หอมลำดวน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางทวีพร จารุกิตติกุลชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางสาวสุธาทิพย์ พันธ์วัฒนะ  ครู ชำนาญการ
0
19 นางสาวสุรางคนา ยาหยี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นายตรีเพชร บำรุงจิตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
14.00
21 นางสาวสุทธินี ทองหล่อ  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
14.00
22 นางสาวพัทธิกา ประสานดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นางสาวมนัสชนก คำรังษี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
24.00
24 นางณัฐชยา กิจสุภัคภิรมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นางสาวศิริวรรณ์ ดวงจะโปะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นางสาววรณัน ยะนินทร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นายพันพฤฒ โสมชู  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นางปาณิสรา ศรีทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นางสาวประภาพรรณ รุ่งเรือง  ครู ชำนาญการ
0
30 นายวสุ ศุภอักษร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
4
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
 
รวม
9