โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 117 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 128 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -11 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : สระแก้ว

จำนวน 167

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 11 11
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 5 14 19
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11 31 42
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 4 11 15
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 3 15 18
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 2 4
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 3 6
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 5 7 12
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 33 95 128
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
6
1
4
0
0
2 คณิตศาสตร์
6
6
7
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
17
9
16
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
6
5
4
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
9
4
5
0
0
6 ศิลปะ
1
2
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
4
0
2
0
0
8 การงานอาชีพ
2
2
8
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
52
29
47
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 ลำไพ ศรีบุรินทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นริยา บุญมณีสิริกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 ณัฐพล งามหาร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 วศวรรณ หันจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
5 รังสรรค์ ฆ้องคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
24.00
6 สุชิรา สังฆธรรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
60.00
7 รุ่งนภา ฟองสาย  ครู ชำนาญการ
2
9.00
8 เลิศลักษณ์ ไชยบาล  ครู ชำนาญการ
10
104.00
9 ศิรินุช รัตนประสบ  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
124.00
10 มลิวัลย์ ยอดยัง  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
64.00
11 ประไพร หยุดรัมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
12 พรชัย หันจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 กมลรัตน์ มีผดุง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 อุมาพร คนซื่อ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 จิพิกา หริ่มเจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 วัชระ ทองแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
6.00
17 ดาวรุ่ง อำนวย  ครู ชำนาญการพิเศษ
7
148.00
18 พัชรวลัย สมบูรณ์ผล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 ชนิดาภา แกมจินดา  ครู ชำนาญการ
1
12.00
20 เขมกาญจน์ ทรัพย์เจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
22.00
21 ภัคนันท์ ชลารักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 บุณยดา สงวนวงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
28.00
23 จักรพันธ์ พันธ์หินกอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
6
74.00
24 ธนภร ธนะอมรมงคล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 อนงค์ หันจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
11
157.00
26 คำพู ศรีสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
36.00
27 กานดา ขุนราม  ครู ชำนาญการ
3
98.00
28 เจษฎา ชมเชย  ครู ชำนาญการ
1
12.00
29 สมทรัพย์ บุญแต่ง  ครู ชำนาญการ
4
133.00
30 นิรุตติ์ วงคำชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 วิชัย ขุนราม  ครู ชำนาญการ
1
86.00
32 สุนันทา เปลื้องรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 สุพิศ พูลแสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 ศุภมาศ มูลทองชุน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 ชิราวุธ พูลแสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
44.00
36 มงคล มลใสกุล  ครู ชำนาญการ
2
24.00
37 รุ่งอรุณ ชาลีพรมมา  ครู ชำนาญการ
0
38 วราภรณ์ ลังกาพินธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
39 ทัสณี ฆ้องคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
8.00
40 ศิริลักษณ์ สีสุราช  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
41 ชิตดนัย เสาวดี  ครู ชำนาญการ
0
42 ชณิชานี พิลาทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
23.00
43 เช ตรีจักรสังข์  ครู ชำนาญการ
3
48.00
44 อนันต์ ฉิมยงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
45 ตรีชาวัชร์ คณาพงษ์วราภัทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
46 สุดศิริ จันทร์เจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
24.00
47 สุกัญญา ไชยต้นเทือก  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
16.00
48 วิไลลักษณ์ อำพัฒน์  ครู ชำนาญการ
4
54.00
49 อนุชิต โฉมงาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
50 สมพร ดวงสำฤทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
6
96.00
51 สุชาดา ทองแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
18.00
52 ฐิฏิมา พุฒประเสริฐ  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
49.00
53 ธัญญ์วรัตน์ รัตนาพรไพศาล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
54 ชัญญานุช คงเมือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
128.00
55 นัฐพร ครองยุติ  ครู ชำนาญการ
4
72.00
56 วัฒนา รวิวรรณ  ครู ชำนาญการ
0
57 วิชาติ พิทักษ์  ครู ชำนาญการ
0
58 นิรมล โพธิจักร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
16.00
59 รุ่งอรุณ ไชยคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
37.00
60 ธนพร เกตุสอน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
18.00
61 สุกัญญา เพาะแป้น  ครู ชำนาญการ
0
62 ปาริชาต สินธุพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
117.99
63 เบญญารัศม์ โชติภัทร์ขจรศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
64 สุภาภรณ์ กาสี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
65 สมพร บวบหอม  ครู ชำนาญการ
1
16.00
66 ปิยพจน์ ภูมิเขต  ครู ชำนาญการ
5
60.00
67 สมปอง นาราศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
147.99
68 จรัญชัย ลพพื้น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
69 ณัฏฐกิตติ์ อัมภรัตน์  ครู ชำนาญการ
0
70 ปิยนุช ศรีสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
71 นิภาพร รอดไพบูลย์  ครู ชำนาญการ
2
106.00
72 ปฏิพัทธ์ ภูมิเขต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
73 สมหญิง สิงห์โต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
74 ประภัสราภรณ์ บาดาล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
14
297.99
75 สุปราณี ติงสะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
61.50
76 สุนันท์ ฝอยหิรัญ  ครู ชำนาญการ
2
76.00
77 เพลินพิศ สงไทย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
36.00
78 มัณฑนา ภู่ทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
56.00
79 อรทัย พิมพ์โคตร์  ครู ชำนาญการ
3
30.00
80 ศรกมณ อ่อนศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
30.00
81 สราลี ภู่ชัย  ครู ชำนาญการ
1
80.00
82 ฐิณิชดา ช่างบุ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
83 สุดารัตน์ แก้วสระน้อย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
8
102.00
84 นิพล อินทร์จันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
85 พัชรินทร์ ไชยบุบผา  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
48.00
86 กัมปนาท เทียนจันทร์  ครู ชำนาญการ
0
87 อภัสรา เกตุสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
84.00
88 สายรุ้ง ทองสูง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
9
152.00
89 จิตพร สุวรรณะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
8
172.00
90 อุมาพร สุพรรณอ่วม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
91 พรพรรณ บุญโพธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
92 ปัทมา ปัทธิสามะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
36.00
93 ศิรินทิพย์ ทะนานทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
94 พรสวรรค์ ศรีโยธา  ครู ชำนาญการ
0
95 อภิญญา อัญญะมณี  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
96 ชลณัฏฐา กังสังข์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
18.00
97 กรวรรณ พิลาพันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
124.00
98 รัฏชดา ศรีสุทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
8
94.00
99 สุจิตรา ชาญนิติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
102.00
100 พัชรี ไชยรส  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
8
174.00
101 อภิสิทธิ์ ยมน้อย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
16.00
102 เฉลิมศรี สอนกระโจม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
54.00
103 อารีย์ เกษชม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
104 สวรรยา เพชรดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
9
124.00
105 อรรถวิทย์ สุปัตติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
106 สุนทร ฉอมไธสง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
107 สุราช โศจิศิริกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
99.99
108 จรรยารัตน์ ประสงค์ดี  ครู ชำนาญการ
0
109 กานต์ธิดา อุณาพรหม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
110 อ้อยทิพย์ ศรีใส  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
111 ชาติชาย สุขล้อม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
112 รสสุคนธ์ เกตุเล็ก  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
64.00
113 ณัฐภรณ์ วงศ์ลคร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
114 ทวีศักดิ์ ภู่ชัย  ครู ชำนาญการ
2
139.99
115 โชติรส บุตรชน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
116 ยุวณี มาลัยรักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
117 สุประภา แสนวันนา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
14.00
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
5
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
5
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
4
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
4
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
2
 
รวม
28