โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 25 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 21 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 4 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ทัพราชวิทยา

จำนวน 39

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 3 4
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 1 1
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 5 5
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 1 2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 2 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 0 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 3 4
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 6 15 21
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
3
1
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4
1
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
1
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
3
0
0
0
6 ศิลปะ
2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
2
2
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
13
8
0
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายสุเมธ วรกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางสุมารี งามสอน  ครู ชำนาญการ
1
23.00
3 นางชรินรัตน์ เดชสุภา  ครู ชำนาญการ
0
4 นายพิชัย พยุเวช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายประมวน ด้วงนางรอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายบุญชู แข่งขัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางสาวสุขทรัพย์ สิงห์พรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางโสภิฒชาดา ด้วงนางรอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
9 นางสาวสุนิสา สุขผล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
10 นายวีระวุฒิ วิชัยนราพงศ์  ครู ชำนาญการ
0
11 นางสาวชลธิดา บำรุง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นายอัครภูวดล แสนโคตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นางสาวฟาริดา หนูหมาน  ครู ชำนาญการ
3
30.00
14 นางสาวสุวรรณี สุโทษา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นายขวัญ กาบเเก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นางสาวสุดารัตน์ ศิริวงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นางสาวปัณพิชชา พูนล้น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นางสาววิชุดา วงค์เจริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นางสาวพวงพยอม คำปลิว  ครู ชำนาญการ
0
20 นางสาวศุภลักษณ์ สิงห์หลง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นายวีระชีย น้อยวงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 นางสาวนิสรีน เหมมาน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นายชัชวาลย์ สุระขันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นางสาวเฉลิมพันธ์ เย็นจิต  ครู ชำนาญการ
0
25 นางพัชรี เพ็ชรประกอบ  ครู ชำนาญการ
0
26 นายชัยพงษ์ เพ็ชรประกอบ  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
0