โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 19 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 21 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -2 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก

จำนวน 26

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 2 0 2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 3 3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 4 4
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 4 6
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 3 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 2 3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 0 0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 5 16 21
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
1
1
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
4
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
2
0
1
0
0
6 ศิลปะ
1
2
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
11
7
3
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวทิศากร คำประโคน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นายมณฑล ส่งศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางสาวขวัญยืน ฤทธิ์แดง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางสาวศุกร์ฤดี มีสมพร  ครู ชำนาญการ
0
5 นายพัฒนเกียรติ กันเข็ม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
6 นางสาวพันทิพย์ภา ทาอั้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
7 นางสาวสุพีลาภ ลำภา  ครู ชำนาญการ
0
8 นางสาวณัฐณิชา ชันขุนทด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
9 นางสาวโชติกา เครือเนียม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
50.00
10 นายณัฏฐวุธ นุราช  ครู ชำนาญการ
0
11 นางสาวสุภาพร เรืองสา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นางสาวปาริชาด หลักหมั่น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นางสาวรจชินันท์ นะรัฐกิจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นางสาวนภัสกร ยาขันทิพย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นายเสกสิทธิ์ ชินไธสง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นางสาวนันทิยา คำพิมูล  ครู ชำนาญการ
0
17 นายธาดา ใจปินตา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 สุพีลาภ ลำภา  ครู ชำนาญการ
0
19 นางสาวดาวนภา นาคพันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
22.00
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
2