โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 106 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 108 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -2 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : อรัญประเทศ

จำนวน 141

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 2 8 10
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 3 16 19
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 22 27
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 4 8 12
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 2 13 15
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 4 5
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 2 5
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 3 9 12
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 3 3
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 23 85 108
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
1
7
0
0
2 คณิตศาสตร์
2
6
11
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5
7
15
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
5
5
1
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
4
10
0
0
6 ศิลปะ
1
0
4
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
3
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
1
11
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
0
2
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
14
27
66
1
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวกรชนก ชลสินธุ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
16.00
2 นางสาวกฤษกา กุหลาบ  ครู ชำนาญการ
4
54.00
3 นางสาวหฤทัย บุญมี  ครู ชำนาญการ
0
4 นางอาภาภรณ์ ภูวันนา  ครู ชำนาญการ
0
5 นางธนันพัชญ์ เครืออนันต์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายณัฐจักษ์ บัวกีบ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางสุภาดา สโมสร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางสมพิศ โคกเกษม  ครู ชำนาญการ
1
86.00
9 นางบุญน้อม นามดา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางสมสุข มีอาษา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นายชาญวุธ ตะเพียนทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางกรรณิกา ลีอุดม  ครู ชำนาญการ
2
26.00
13 นางสาวกัญกนิษฐ์ ทวาผักแว่น  ครู ชำนาญการ
0
14 นายภัทรพงศ์ ถาวรพา  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
15 นางสาววันเพ็ญ สมคูณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางศรีสุพัตร์ วัฒนกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางสาวธารินี วัฒนจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางสาวรักชนก ประสารกก  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
19 นางสาวศุภมาศ เพชรสมบัติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางเขมภัทร นพอาจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
28.00
21 นายสนอง นาคสกุล  ครู ชำนาญการ
0
22 นายศุลี จันทวิเศษ  ครู ชำนาญการ
0
23 นางพนมพร เดชะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นางสาวยุคุนธร ทองเจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
20.00
25 นายสุจินต์ ประสงค์ผล  ครู ชำนาญการ
0
26 นางสาวปนัดดา มนิตสาร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางสาวพิศมัย มะลอย  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
6.00
28 นางปาริชาต ประจักษ์จิตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางสาวใจฟ้า ขาวฉลาด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นางสาวชัชฎาภรณ์ จำแบบ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นายเกียรติศักดิ์ เจริญผล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นางสาวสุทิศา ตันติกุลวิจิตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นางสุนันท์ สุดโสภา  ครู ชำนาญการ
0
34 นางดวงใจ พงศ์อารี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นางชื่นจิตต์ กมลรัตนพล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นางสาวสุกุมา พูลสวัสดี  ครู ชำนาญการ
0
37 นางสมัยพร อุปมัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 นางจิรฐา วัฒนาพรไพศาล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
39 นายอดิศักดิ์ อ่อนน้อม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นางสาวณิชชา จันทร์ดา  ครู ชำนาญการ
0
41 นางยุพิน หงษ์ทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
42 นางจีรนันท์ เดชอินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
43 นางสาวธนิตธี ทวีผล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
44 นางสาวรัชดา ผลเจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
18.00
45 นางอุสามาศ สิงห์ปาน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
46 นางวีนัส เลิศศิริสวัสดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
47 นางสาวจันทร์จิรา แก้วโกย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
48 นางราตรี พันธุมจินดา  ครู เชี่ยวชาญ
0
49 นางจันทิมา ทองปั้น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
50 นางบุญญวีร์ บุญศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
51 นางสาวศศิธร ปิยเดชโพธิวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
52 นางสุมาลี ผดุงญาณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
53 นางสาวราตรี ลภะวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
54 นายสมวงค์ ผดุงญาณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
55 นางชลลดา ชำนาญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
56 นางเกษรา สำราญกิจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
57 นางพิจักษณา กาวี  ครู ชำนาญการ
0
58 นางวิรัลพัชร คำดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
59 นางพณัสชญา ไวกัง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
60 นางสาวจุฬัมพา ผันประเสริฐ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
61 นางสาวชลธิชา บัวผัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
62 นางอรนุช สิทธิพล  ครู ชำนาญการ
0
63 นางสาวน้ำตก เพียซ้าย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
64 นายสราวุธ คงปั้น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
65 นายอุทัยลักษณ์ ทันไชย  ครู ชำนาญการ
0
66 นางสาวจำปา จำหรัด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
67 นางสาวมณีวรรณ โวงประโคน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
68 นางสาวอุษา ประยูรศุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
69 นายรังสรรค์ พลอยสุวรรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
70 นายเด่นชัย บุญทองโท  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
71 นางสาวอรวรรณ มั่งคั่ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
72 นายวิษณุ ปะตังเวสา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
73 นายศักรินทร์ คงเจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
74 นางสาวนาวี พรวาปี  ครู ชำนาญการ
2
14.00
75 นางสาวเกศินี จีรวัฒนนุกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
169.99
76 นายเฉลิม มูลขุนทด  ครู ชำนาญการ
0
77 นางสรัญญา ถาวรกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
78 นายธนาวัฒน์ สำราญกิจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
79 นางอารมณ์ พรหมดี  ครู ชำนาญการ
0
80 นางพรรณี กลสัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
81 นางสาวรุจิรา วรพต  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
21.00
82 นางสาวขวัญเรือน หลวงจินดา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
83 นายเทวฤทธิ์ สองเมือง  ครู ชำนาญการ
1
8.00
84 นายธนพล ศิริพันธุ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
85 นายพยุงศักดิ์ คำมี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
86 นางสาวรัตนกร ออกเอก  ครู ชำนาญการ
7
92.00
87 นางสาวนงลักษณ์ สังข์ระมาตร  ครู ชำนาญการ
0
88 นายวีรชาติ พันต้น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
89 นางสาวสุวิมล เกตุสุวรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
90 นางสาวรัชนารถ ทองอินทร์  ครู ชำนาญการ
0
91 นางสาวจันทร์แจ้ง ลุนลาด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
92 นายณัฐจักร เรืองอร่าม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
8.00
93 ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิรันดร ปัตถาทุม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
94 นางปิยาภรณ์ พรมพิไล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
95 นางสาวลมุล วิสีปัตย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
96 นางสาววทันยา ทิมุลนีย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
97 นางสาวอิศราภรณ์ ส้มเกลี้ยง  ครู ชำนาญการ
0
98 นางสาวธัญธิตา เรืองศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
21.00
99 นายอัครชัย กลักย้อม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
100 นางสาวสุมิตรา ฤทธิ์มาก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
101 นางทิพย์วรรณ เกื้อกูล  ครู ชำนาญการ
0
102 นางรติรัตน์ บุญนัยน์รัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
103 นางสาวนัทธิยา กระจ่างมล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
104 นางนลินทิพย์ ใยเกตุ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
8.00
105 นางสาวพนาพร อ่อนสีน้อย  ครู ชำนาญการ
0
106 นางกฤษณา คณิตบุญ  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
4
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
8
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
5
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
6
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
2
 
รวม
33