โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 37 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 39 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -2 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : วังสมบูรณ์วิทยาคม

จำนวน 46

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 3 4
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 6 7
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 9 10
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 4 2 6
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 5 5
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 1 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 2 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 1 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 1 1
0
0
0
0
  รวม 9 30 39
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
0
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
4
1
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
4
4
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
2
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
2
0
3
0
0
6 ศิลปะ
0
1
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
1
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
1
0
0
  รวม
13
9
17
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวศิริพร บัวคำ  ครู ชำนาญการ
2
18.00
2 นางสาวกรรจณา อุทรักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
14.00
3 สิบตำรวจโทสงวน สารรัมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
32.00
4 นางสาวสุภัชชาณัฐ ทองอุไร  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
34.00
5 นายธงชัย คำศิริ  ครู ชำนาญการ
12
99.00
6 นางอิศราง กล่อมพงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
12.00
7 นางสาวเรือนทอง บุษปฤกษ์  ครู ชำนาญการ
3
24.00
8 นางนวรัตน์ กิจเจริญ  ครู ชำนาญการ
4
40.00
9 นายสุริยา แก้วจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
10 นางชิดชญา อธิอุบลกวิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
11 นางณฤมณ พันธุ์เวียง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
48.00
12 นางสาวศิริมาส ปัสสากุล  ครู ชำนาญการ
3
24.00
13 นางหนึ่งฤทัย เยินสูงเนิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
14.00
14 นายกายสิทธิ์ วาดไธสง  ครู ชำนาญการ
4
24.00
15 นายสุเวช บุญเถื่อน  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
48.00
16 นางสาวสุภาวิตา แพทย์เมืองจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
55.00
17 นางนพมาศ กระต่ายจันทร์  ครู ชำนาญการ
11
39.00
18 นายวรวรรณ ปุยะติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
19 นางสาวกนกพร ชัยทิมประทุม  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
32.00
20 นางสาววัลลภา ปรีเปรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
66.00
21 นางสาวรุ่งนภา คำแพง  ครู ชำนาญการ
0
22 นางสาวนิภาพร ทรัพย์เรือง  ครู ชำนาญการ
5
45.00
23 นางสาวลำใย สุระพิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นายเสรี ด่านขุนทด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นายรัศมีเดช ประเสริฐสังข์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
26 นางปณิชา ภัสสิรากุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางสาวพัชรี พร้อมมูล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นางสาวมะลิวัลย์ เอกนุ่ม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นางสาวฑิติวรรณ หงษ์ทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
23.00
30 นางสาวจินตนันท์ พลูโต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นางสาวพัชราวรรณ สุวรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
52.00
32 นางสาวสาธนีย์ มณีวงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 นางสาวพรประภา เสริมพิศุทธิ์กุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นางสาวสุภาวดี กุลซา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นางสาวพรทิพย์ นาคดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นางสาวศิริประภา วงษ์คำนา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นางสาวจิดาภา งามเลิศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
 
รวม
7