โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 25 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 26 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : สวายจีกพิทยาคม

จำนวน 36

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 2 2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 3 4
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 3 9
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 4 4
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 1 2
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 0 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 1 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 12 14 26
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
1
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
4
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
2
5
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
2
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
2
0
0
6 ศิลปะ
0
1
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
1
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
5
7
14
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวภัทราวดี สวัสดิ์รัมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
47.00
2 นายอาทิตย์ สงวนรัมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นายไพรวัลย์ โพธิ์เปี้ยศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นายสาละ ศรีรังกูร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายบุญช่วย สายลาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายพนัส วิโสรัมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางวารินทร์ แดงชาติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
8 นางนิตยา โพธิ์เปี้ยศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางอเทตยา แก้วศรีหา  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
20.00
10 นางเกื้อกูล ดีรัมย์  ครู ชำนาญการ
0
11 นายปิยณัฐณ์ สัสดี  ครู ชำนาญการ
0
12 นางพัชราภรณ์ ตั้งบวรธรรมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
17.00
13 นางลีลาวดี มุมทอง  ครู ชำนาญการ
1
32.00
14 นายรุ่งโรจน์ หวังชม  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
36.00
15 นางสาวอรณิชชา เมธาชัยสกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางสาวคณิตตา มีเสียง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางสาวชญาดา ตะวันหะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
50.00
18 นางสาวกุสุมา กลิ้งรัมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นางณัฐดารัตน์ ศกุนะสิงห์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นายเสริมศักดิ์ ทองนำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นางมนิสตา แดงสี  ครู ชำนาญการ
1
18.00
22 นางสาวปาริฉัตร ปะโสทะกัง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นายชาตรี อุทาน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นายจันทรชัย เกษรชื่น  ครู ชำนาญการ
0
25 นายธีรพงศ์ เช่นพิมาย  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
 
รวม
8