โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : กลันทาพิทยาคม

จำนวน 27

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 3 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 2 4
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 2 3
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 1 3
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 2 2
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 0 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 1 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 10 12 22
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
2
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
2
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
1
2
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
1
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
2
0
0
6 ศิลปะ
0
0
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
1
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
3
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
0
7
15
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายเกียรติ เอี่ยวมงคลศิลป์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
60.00
2 นางสาวคำขวัญ ดีรบรัมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
24.00
3 นางสุนีย์ สุขเจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 ว่าที่ร้อยตรีวิษณุ เรืองไกล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายนิธิโรจน์ สุวรรณมณี  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
6 นายวิชาญ สว่างวัฒนกิจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางโสภา สุริยะโชติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
8 นางนิตทยา สระโสม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางสาวจุฑารัตน์ อุสาทรัพย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
12
142.00
10 นางมนัญชยา โสดาศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางญาดา เชือนรัมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
121.30
12 นายวันเฉลิม ไวยวุฒินันท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
13 นางสาวศิริวรรณ เพชรเลิศ  ครู ชำนาญการ
3
28.00
14 นายบุญเกิด เขือรัมย์  ครู ชำนาญการ
0
15 นางสาวจันทร์เพ็ญ สมบัติ  ครู ชำนาญการ
2
18.00
16 นายประสิทธิ์ หนองนา  ครู ชำนาญการ
0
17 นายนุกูลกิจ ทวีชาติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางสาวอมรรัตน์ ทูลคำรักษ์  ครู ชำนาญการ
0
19 นางสาววิไลวรรณ สมบูรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
12.00
20 นายชัชวาลย์ ประทุมสินธุ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
8.00
21 นายปราโมทย์ จันทร์โสภา  ครู ชำนาญการ
0
22 นางสาวภัชราพร ภูสีน้ำ  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2576
0
 
รวม
7
 
 

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารการมัธยมศึกษา SESA 2.0