โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 45 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 47 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -2 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : คูเมืองวิทยาคม

จำนวน 48

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 0 1
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 0 1
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 0 1
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 0 0
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 0 0
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 0 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 0 0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 43 43
0
0
0
0
  รวม 4 43 47
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
0
0
0
6 ศิลปะ
1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
43
0
0
  รวม
3
0
44
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายจักรพงษ์ ศรีธรรมา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นายยศวรรธน์ วิชิตพันธ์  ครู ชำนาญการ
0
3 นายสิทธิพร เนียมชำนาญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นายพงศ์พัฒณ์ คัดทะจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางขจร ไพรแสงอรุณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางศิริมาศ ดาพัวพันธุ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายสังคม แปลงไธสง  ครู ชำนาญการ
0
8 นางนุชนาถ มีคุณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นายปรัชญา เตี้ยไธสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายนิมิต วิลาศ  ครู ชำนาญการ
0
11 นางสาววรัญพร สุรทิพย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางเสาวคนธ์ บุญชู  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นายณัฐธีร์ ศรีวังราช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางสาวมัตติกา ไชยสุวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางมาลีรัตน์ อรรคบาล  ครู ชำนาญการ
0
16 นางแจ่มใส ตอรบรัมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางสาวรุ่งทิพย์ นามทวีชัยกุล  ครู ชำนาญการ
0
18 นางสาวนิภาพร จุลลาย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางพิชญาภัค ปักเคทัง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นายศรุติพงศ์ ดังคูณพิพัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นายวิเชียร หาฉวี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางพรทิพย์ เอี่ยมมาลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางสาวสิริเกศ หมัดเจริญ  ครู ชำนาญการ
0
24 นายอารี ไพรแสงอรุณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นายประมวล กะกันดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นายธเนศ วงเวียน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นางสลับ เดิมทำรัมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นายประสิทธิ์ ปักการะนัง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางลลนา ผลศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นางลำไพร ศรีคุณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นายปณิธาน สุดชนะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นายวิวัฒน์ ตรึกตรองรัมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 นางสาวบุหลัน เฉียดไธสง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นายอามชัย ภูมิศาสตร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
18.00
35 นางสาวกรวรรณ เกิดสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นางสาวอังคณา พลพงษ์  ครู ชำนาญการ
0
37 นางจันทร์เพ็ญ วิลาศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 นางธนูรัตน์ พิมพ์บุญญามาศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
39 นางสาวพัชรี โล่ห์สุวรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
40 นางสุดารัตน์ คงศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นายณัฐวุฒิ เล็กแข็ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
42 นางสาวอนันตญา บุญมี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
43 นายไตรรงค์ จันทะบาล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
44 นายกานต์ เลิศไกร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นางสาวชุติกาญจน์ ไชยรัมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
3
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
4
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
2
 
รวม
14