โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 125 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 132 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -7 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : กระสังพิทยาคม

จำนวน 149

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 2 11 13
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 5 14 19
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10 24 34
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 8 12 20
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 6 15 21
0
0
0
0
6 ศิลปะ 5 1 6
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 2 6
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 3 5 8
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 5 5
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 43 89 132
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
5
6
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
5
7
7
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13
9
12
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
9
5
6
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
8
7
6
0
0
6 ศิลปะ
1
4
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
3
1
2
0
0
8 การงานอาชีพ
3
2
3
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
4
0
1
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
51
41
40
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวคำแก้ว นะมิตรัมย์  ครู ชำนาญการ
2
20.00
2 นางอนุช อาจสาลี  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
18.00
3 ว่าที่ร้อยตรีสด โยมไธสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
30.00
4 นางกัลยารัตน์ แป้นศิริมงคลกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
6
64.00
5 นางกาญจนา ประสงค์ดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
20.00
6 นางกุหลาบ บุญโชติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายสิทธิยัง พรหมมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
8.00
8 นายชาญสิทธิ์ ชะเอม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางเดือนเพ็ญ บุตรรัตน์  ครู ชำนาญการ
1
12.00
10 นางถนอมสิน ถาวร  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
12.00
11 นางธัญพร แซ่เทียน  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
24.00
12 นางเนาวรัตน์ กะการดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
24.00
13 นางบงกช ฤกษ์นาวา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายบำรุง สารทนงค์  ครู ชำนาญการ
0
15 นางพัทธ์ธีรา เชาว์ชัยพัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
3.00
16 นายพิทักษ์ฉัตร เทพราชา  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
31.00
17 นางนุชพิชา สันทาลุนัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
7
54.00
18 นายชยพล สมคิด  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
90.00
19 นางรื่นพิมล จันทกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
8
54.00
20 นางลัดดาวรรณ ทรงวัฒนะสิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
8.00
21 นายลิขิต แก่นอินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางสาววัฒนา จันทร์ทองสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
6.00
23 นายวัฒนา นารีรัมย์  ครู ชำนาญการ
0
24 นายวิชาญ วิจันทมุข  ครู ชำนาญการ
0
25 นายวุฒิชัย เชื้อนิล  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
11.00
26 นางศิริวัน มั่นยืน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางพรพินท์ พรหมมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางสุดาพร ชะเอม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นายสุทัศน์ เปลี่ยนไธสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
0.00
30 นางสาวสุภิญญา ถาพรผาด  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
0.00
31 นางสาวอังคณา นวลพริ้ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
7
42.00
32 นายพสธร มรกต  ครู ชำนาญการ
2
14.00
33 นายกิตติพล ธรรมโหร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นางศิริพร เทพราชา  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
52.00
35 นายธีรภัทร์ สัตตารัมย์  ครู ชำนาญการ
2
18.00
36 นางสาวผ่องศรี พะเวทรัมย์  ครู ชำนาญการ
3
24.00
37 นายกอบเกียรติ มฤทุกุล  ครู ชำนาญการ
2
110.00
38 นางปราณี ประจันบาล  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
39 นายสนิท การเพียร  ครู ชำนาญการ
0
40 นางกมลวรรณ เครือวัลย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
41 นายฐานิศวร์ ผลเจริญ  ครู ชำนาญการ
0
42 นายกวีรักษ์ ประวรรณรัมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
13
102.00
43 นางปภาภัทร พิสุทธิบุญญา  ครู ชำนาญการ
6
80.00
44 นางณัญฑรัตน์ ทองลาย  ครู ชำนาญการ
1
7.00
45 นางกิ่งดาว พาจันทึก  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
60.00
46 นายอวิสกร ประสงค์ดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
47 นายทศพล ศรีสม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
48 นางบัวผัน สัตตารัมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
6
38.00
49 นางสาวศุภาพิชญ์ นะรารัมย์  ครู ชำนาญการ
1
12.00
50 นางสาวอมรรัตน์ ตับกลาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
18.00
51 นายกิตติกรณ์ จวงพลงาม  ครู ชำนาญการ
0
52 นางจิตรา วะรัมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
53 นายวุฒิไกร ชมถาวร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
54 นางสาววิไลวรรณ สีแดด  ครู ชำนาญการ
1
12.00
55 นายประกิจ วรเลิศ  ครู ชำนาญการ
0
56 นายอมรชัย มาแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
57 นางสาวเกษแก้ว วิเศษชาติ  ครู ชำนาญการ
0
58 นางสุพัตรา เกรัมย์  ครู ชำนาญการ
2
12.00
59 นางบัวแก้ว พรมบุตร  ครู ชำนาญการ
7
42.00
60 นางสาวนัยนา รักษาสมบัติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
32.00
61 นายประยอง ดาราย้อย  ครู ชำนาญการ
0
62 นางสาวอิสรีย์ วงคง  ครู ชำนาญการ
11
62.00
63 นางสาวอรพัชรีวรรณ โสรัมย์  ครู ชำนาญการ
5
48.00
64 นายนราชิน ขจรเกียรติวัฒนา  ครู ชำนาญการ
1
8.00
65 นางสาวกุลริสา นาคนวล  ครู ชำนาญการ
6
54.00
66 นางณัฐยา คำยิ่ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
9
33.00
67 นางสาวสุจิตรา แสนวัง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
7
72.00
68 นางสาวผิว อุตขันธ์  ครู ชำนาญการ
3
24.00
69 นางสาวชนัญชิดา ดำเสนา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
10
123.00
70 นายวิทวัฒน์ ดอนศรี  ครู ชำนาญการ
1
12.00
71 นางสาวปรานีต จินดาศรี  ครู ชำนาญการ
1
8.00
72 นางสาวพาวินี ช่อรักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
9
57.00
73 นายณรงค์ศักดิ์ สุขสำราญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
30.00
74 นายพิทยา ตรวจมรรคา  ครู ชำนาญการ
20
48.00
75 นางสาววรรณกร แก้วสอน  ครู ชำนาญการ
7
60.00
76 นางทิพย์วิมล ทะนวนรัมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
77 นางสาวณชา พิมวัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
78 นางสุภาวิณี แดงดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
6.00
79 นายปิติภูมิ กีรติธร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
80 นายชัชวาลย์ ทะนวนรัมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
81 นางสาวศุภรดา ไชยศร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
11
120.00
82 นายภูดิส ถิระชาติมงคล  ครู ชำนาญการ
2
60.00
83 นางอัญชณ์วรา ทัศบุตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
30.00
84 นางสาวดวงพร ปุลันรัมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
30.00
85 นายธีรวัฒน์ สกุลวัฒนาชีพ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
86 นายภูมรินทร์ แก้วคำภา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
87 นางสาววลี โพธิ์สุวรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
12.00
88 นางสาวนิตยา วงษ์เมือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
18.00
89 นางสาวพรรณิภา พะนิรัมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
6
144.00
90 นางสาวนวนรรจ์ วันท่าค้อ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
125.00
91 นางสาวสุภาลักษณ์ โสพันนา  ครู ชำนาญการ
0
92 นางสาวมินตรา ขจรจิตต์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
6.00
93 นายพีรพล กล้าหาญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
24.00
94 นายโชคทวี ชาญชาติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
22.00
95 ลักษณ์นารา บัวสร้อย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
96 นายพงษ์เดช ปะรุมรัมย์  ครู ชำนาญการ
2
32.00
97 นางสาวจุฑามาศ มุกดา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
30.00
98 สุทธิวรรณ ลามีนนท์  ครู ชำนาญการ
1
12.00
99 นันตพร ชะอิ้งรัมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
100 นางสาวปฐม เพริดพราว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
101 นางสาวธัญวัลย์ มุมทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
78.00
102 นางสาวภัณฑิรา สุรินทบูรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
103 ดริยาภรณ์ แก้วผลึก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
104 นางสาวสุพัตรา จินดาหนา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
105 นางสาวรุจาภา รมยาคม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
106 นางปิยวรรณ ชั้นพรหมงาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
107 นางสาวศีตกาล ทวีลาภ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
6
60.00
108 นางสาวนพวรรณ สอดทรัพย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
48.00
109 วชิราภรณ์ โอนไธสง  ครู ชำนาญการ
6
70.00
110 อรอนงค์ ทองทวี  ครู ชำนาญการ
6
76.00
111 มธุรส ผุดผ่อง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
112 ภัทราภรณ์ คงดี  ครู ชำนาญการ
0
113 อภิญญา ลอดภัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
114 สิรินท์ดา ชูหลงจิราวัตน์  ครู ชำนาญการ
10
93.00
115 นายตฤน เปรียรัมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
14.00
116 นายชิณพนธิ์ ชมชื่น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
117 นางนรีรัตน์ สิงห์นันท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
18.00
118 นางสาวจินตนา สร้อยจิตร  ครู ชำนาญการ
5
172.00
119 ปองพล โพธิ์วัด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
120 นายรัตนศักดิ์ เผ่าพงศ์กาญจน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
14.00
121 ชุดาภา เชื้อแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
122 วิไลวรรณ โกรทินธาคม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
58.00
123 นางมุนินทร์ สุขสำราญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
14
141.00
124 วลี เรืองไร่โคก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
12.00
125 ทวีศักดิ์ เตียงประโคน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
4
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
4
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
6
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
 
รวม
22