โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 16 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 2 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 14 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : สูงเนินพิทยาคม

จำนวน 20

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 0 0
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 0 0
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 0 0
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 1 1
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 0 0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 0 0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 1 1 2
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
0
0
0
0
6 ศิลปะ
0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
2
0
0
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางณัฐิยา ดาราย้อย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางสาวฉวีวรรณ เรืองชาญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางนลินญา มะหามาตย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นายพิษณุ นิลศิริ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
5 นางวรรณิศา วิเศษพงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
6 นางสาวบัวทอง สุดประโคน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
7 นางวิไลจิตร ตอบกุลกิติกร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
8 นางสาวกานดา เก็จรัมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางสาวฐิติรัตน์ เยี่ยมนิยม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
10 นางสาวดาวน้อย เหมาะประโคน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
11 นางสาวอิงฟ้า อยู่ยืด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นางสาวรัตติยา มากพยับ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นางสาวนันทนา สุขสบาย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นายอรรถชา วรรณปะเก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นางนทสรวง พิมพ์ศรีจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
99.99
16 นางสาวดวงสมร ช่วงชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
 
รวม
3