โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ชุมแสงพิทยาคม

จำนวน 26

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 2 2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 2 3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 4 6
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 1 1
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 2 2
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 0 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 0 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 7 12 19
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
0
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
2
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
1
2
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
2
0
0
6 ศิลปะ
0
1
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
1
1
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
8
5
6
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางนิชาภา อินทร์งาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางเจริญพร พิสาดรัมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางสาวชลธิชา บูรณะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นายฉัตรมงคล ศรีดวงโชติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายอภิชา หอมขจร  ครู ชำนาญการ
0
6 นายทนง ดุมเกษม  ครู ชำนาญการ
0
7 นายนพดล จันผกา  ครู ชำนาญการ
0
8 นางสาวมะลิวัน แสนศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นายจิรวัฒน์ จริตรัมย์  ครู ชำนาญการ
0
10 นางสาวจินดา เผ่าพันธ์  ครู ชำนาญการ
0
11 นางภมลพร อิติบุตรตา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นางสาวมยุรี เกือกรัมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางสาวจิราภรณ์ พูนกล้า  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นางสาวปรียานุช แตะอินรัมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นางสาววรรณีย์ บุตรจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นายอภิโชค แสนวงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นางสาวลักคณา แสนหล้า  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นายสมพล จันทรส  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นางสาวนรินธร เสตะพยัคฆ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
2