โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : นางรอง

จำนวน 163

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 3 11 14
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 14 10 24
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11 14 25
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 7 9 16
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 2 15 17
0
0
0
0
6 ศิลปะ 5 4 9
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 8 1 9
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 8 7 15
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 4 4
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 58 75 133
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
4
1
9
0
0
2 คณิตศาสตร์
7
5
12
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6
3
15
1
0
4 สังคมศึกษาฯ
7
2
7
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
4
2
11
0
0
6 ศิลปะ
2
4
3
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
1
8
0
0
8 การงานอาชีพ
3
4
8
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
1
2
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
34
23
75
1
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวดาราวรรณ เงินตรากูล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นายชาญชัย หาญสีนาด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นายสรสิทธิ์ ทิพย์อักษร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางวันเพ็ญ ทิพย์อักษร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายธนาพงศ์ สุขเกษม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางสาวดวงพร พันธ์พิทักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางอัญชลินทร์ ไกรวรเศรษฐ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายอนันต์ หันสังข์  ครู ชำนาญการ
0
9 นายเสาร์ แสงปราบ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางวิรมณ หาญสุวรรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางสาวปิยวรรณ สุขเกษม  ครู ชำนาญการ
0
12 นางสาวสายหมอก ขุนศักดา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นายอำนวย พันธุ์ฉลาด  ครู ชำนาญการ
0
14 นายอนุวัฒน์ จำลองกุล  ครู ชำนาญการ
0
15 นางสาวชวรีย์ มันกระโทก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางกิตติยา ผาดำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นายสุจริต มณฑล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นายธนพล ไวยวุฒินันท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นายวัชรินทร์ วันทวี  ครู ชำนาญการ
0
20 นางพรปวีณ์ ไชยจักร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางศิริกุล ปิยานุกูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางเนตรภิส มณฑล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางดวงใจ นาคกูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นายสมเกียรติ ปิงรัมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นายศุกรี ประโลมรัมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นายโสม แพร่งนคร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางสาวลาวัลย์ เรืองปรัชญากุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางสาวพิชยา นันทวิเชตพงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางประภาพร คนชุม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นางกฤษณา ประทุมสันต์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นายธนาเทิง เรืองปรัชญากุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นางอมลสิริณ กันชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นางสมสุข แสงปราบ  ครู เชี่ยวชาญ
0
34 นางนฤชล ศรีมหาพรหม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นางสาวกอปรกาญจน์ ภาคีอิสระ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นางนันทา แป้นดวงเนตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นางสกุลทิพย์ เจริญพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 นายสิงหา สื่อกลาง  ครู ชำนาญการ
0
39 นายพีระพงษ์ มีพวงผล  ครู ชำนาญการ
0
40 นายพิคเนตร อุทัยไชย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
41 นายธนาชัย ทะยอมใหม่  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
42 นายอาทิตย์ พิมวัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
43 นายประสิทธิ์ บุญนาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
44 นายวรากร วัฒนานนท์เสถียร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
45 นางสาวอาทิตยา จันทร์สองสี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
46 นางสาวปฐมาพร สีหะวงษ์  ครู ชำนาญการ
0
47 นางสาวธิดารัตน์ เหมือนสิงห์  ครู ชำนาญการ
0
48 นางเพื่อนอารีย์ วิเศษนคร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
49 นายกมล กุมผัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
50 นางสาวชัญญชิตา จงธนกิตติ์  ครู ชำนาญการ
0
51 นางปรียนันท์ ศรีคำภา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
52 นายประมวล บุญหลาย  ครู ชำนาญการ
0
53 นางรวงรัตน์ อินทร์ไชยมาศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
54 นางจีระวดี กลีบอุบล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
55 นางรัสรินทร์ ธนโชติกิติพัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
56 นางสุภาพร ทองคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
57 นายชุมพล นาคนาคา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
58 นางณัฏฐ์ชุดา วงษ์เฉลิมมัง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
59 นางสุภาพชน ขันทอัต  ครู ชำนาญการ
0
60 นางสาวกัญญมล ชำนาญทาง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
61 นางสาวพีรญา แก้วศรีหา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
62 นางสาวสายใจ ประสงค์ทรัพย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
63 นางศิริพรรณ ฉันทะกุล  ครู ชำนาญการ
0
64 นางสุรภา ไลไธสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
65 นายกัณฐัศว์ ชัยเศรษฐศิริ  ครู ชำนาญการ
0
66 นายศิรพงศ์ วงษ์เฉลิมมัง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
67 นางกันตินันท์ เดชบุรัมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
68 นายสุทิน บับภาวะตา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
69 นางสาวจรรยา โดดไธสง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
70 นายศิริปัญญา สะเดา  ครู ชำนาญการ
0
71 นางสาวปาริชาติ สุดตาชาติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
72 นางกมลวรรณ อู่วิเชียร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
73 นายธรรมรักษ์ โพนทะนา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
74 นางสาวมานา หมายสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
75 นางลักษมี จันทร์เกษม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
76 นางจารุณี การรัมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
77 นายภาณุพงศ์ สังขรักษ์  ครู ชำนาญการ
0
78 นางสาวแก้วตา ภาคีอิสระ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
79 นายสมพิศ ทวีลาภ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
80 นางมยุรี หมวดสันเทียะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
81 นายประเสริฐ สุขจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
82 นางสาวเตือนใจ ศรีเมือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
83 นางทัศนีย์ โพธิ์พุ่ม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
84 นางสาวสุพัฒทรา สินสุพรรณ์  ครู ชำนาญการ
0
85 นายฉลาด ปัสสาสัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
86 นายพลวัฒน์ สวัสดิ์สิงห์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
87 นางสาวปรางค์ทิพย์ ปุริมะเต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
88 นางสาวพัชรากร สรวมศิริ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
89 นายชัชวาลย์ ขจรนำโชค  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
90 นางสาวสุภัทรา พยุงเจริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
91 นางสาวสุกัญญา อินทร์สิลา  ครู ชำนาญการ
0
92 นายทองใบ สีหะวงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
93 นายไกรวุฒิ พิมพ์เชื้อ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
94 นางสาวชลิดา วรรณโพธิ์กลาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
95 นางสาวปวีณา ด่านกระโทก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
96 นางสาวสมฤทัย อ่อนรัมย์  ครู ชำนาญการ
0
97 นางสิริวิภา ปิงรัมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
98 นางสาวจริยาพร อุตรวิเชียร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
99 นายขวัญชัย สวัสดิ์พูน  ครู ชำนาญการ
0
100 นายวีรยุทธ อุ่นจิตต์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
101 นางสาวกาญจนา ย่องไธสง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
102 นางสาวพรพรรณ ยอดสง่า  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
103 นางนิภาภรณ์ พันลัดดา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
104 นางสุมาลี ไสยรินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
105 นางสาวสาลินี ราชวงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
106 นางสาวเสาวรีย์ แสงจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
107 นายจิรวัฒน์ อินทร์ไชยมาศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
108 นายจิรกิตติ์ พิภักดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
109 นางสุทธิรัตน์ ศรีวงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
110 นายนิธิศ สุริทะรา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
111 นางดวงพร ปิ่นแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
112 นางสิรินาถ สุขหนองบึง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
113 นางสาวสุมาลี คงสอดทรัพย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
114 นางภารดี สิทธิศาสตร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
115 นางสาวเครือฟ้า อุปฮาด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
116 นางสาวจิรัฐชญา ปาแปง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
117 นางเยาวภา สมานชาติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
118 นางภาณิตา เกื้อกระโทก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
119 นายคุณเดช ชูกิจวิมล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
120 นางสาวอัจฉราวรรณ์ บุษบงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
121 นางสาวธชาสร รงรองเกษม  ครู ชำนาญการ
0
122 นางสิรินาถ สุขหนองบึง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
123 นายนิธิศ สุธิทะรา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
124 นางสาวจุรีรัตน์ พันสอน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
125 นางสาวศรุดา ศรีนาค  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
126 นางสาวสุมาลี คงสอดทรัพย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
127 นางสาวเครือฟ้า อุปฮาด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
128 นางสาววรณัน กิตติ์ดำรงเดโช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
129 นายมโนรัมย์ ชาติประสพ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
130 นางสิริกร อิ่มใจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
131 นางศศมล สมานชาติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
132 นางสาวจุฑามาศ เจริญศิริ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
24.00
133 นายชาญชัย หาญสีนาด  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
6
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
3
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
7
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
6
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
6
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
4
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
6
 
รวม
40