โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : พิมพ์รัฐประชาสรรค์

จำนวน 32

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 2 2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 1 3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 4 5
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 3 3
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 3 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 0 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 3 4
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 7 16 23
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
3
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
1
4
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
3
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
0
2
0
0
6 ศิลปะ
0
1
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
1
3
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
1
3
19
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวประไพ การชัญกาศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางใจทิพย์ ศรีษาคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางสาวมัณฑนา เธียรวรรณ  ครู ชำนาญการ
0
4 นายอนุสรณ์ แก้วแจ่มจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
14.00
5 นายวสันต์ สามารถ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางศรีรัตต์ มงคลชาติภิรักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางปรีดาวรรณ เทียนวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายบรรพต จตุมานนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นายสนิท แก้วอำไพ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางสาวฐิติลักษณ์ เทียนวรรณ  ครู ชำนาญการ
0
11 นางพรพรรณ สีเสือ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
14.00
12 นางชบาไพร จินารักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางสาวจารุภา ชวนกระโทก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางวนิตยา สุภาษิต  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางพรวีณา นองสินไทย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางสาวยุพา ศรียำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นายศิวณัฐ ชิดรัมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
35.00
18 นายปานเทพ แก้วพิพัฒน์กุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางสายใจ ภูมิทัศน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
40.00
20 นายพีระศักดิ์ ศรีเพ็ง  ครู ชำนาญการ
2
16.00
21 นางมยุรี สวัสดิ์พูน  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
14.00
22 นางสาวสุธาสินี หนองพร้าว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นางดรัลรัตน์ กมลชิตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
3
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
3
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
 
รวม
10