โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 19 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 24 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -5 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : เหลืองพนาวิทยาคม

จำนวน 27

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 2 2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 2 3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 3 5
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 3 4
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 2 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 1 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 2 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 1 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 7 17 24
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
2
0
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
1
2
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
4
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
2
1
0
0
0
6 ศิลปะ
2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
1
1
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
1
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
17
4
3
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางเมธาวี พงศ์พันธุ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางสาวภษกรณ์ อยู่แท้กูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางนาตยา รินทะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นายสุรศักดิ์ ศรีผดุง  ครู ชำนาญการ
0
5 นายสัน พ่อค้า  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
6 นางสาวอารีย์ จรผักแว่น  ครู ชำนาญการ
0
7 นางสาวสุวิสา พรหมเอาะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
27.00
8 นางสาวกันยารัตน์ แผ้วพลสงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
9 นายมานพ นิลวิจิตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
10 นายอธิปัตย์ เพชรดาพงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
11 นางสาวนพรัตน์ นกพรหม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นายพูนศิริ บำรุงธรรม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นางสาวอัจฉรา คะรานรัมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นางเบญจมาศ ถิ่นขาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นางสาวภาวิณี ไขกระโทก  ครู ชำนาญการ
0
16 นางพรรณภา นนยะโส  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 อนุรักษ์ บุญศรีทุม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นางสาววิภาวี แก้ววิจิตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นางสาวเบญจวรรณ เต้นปักษี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นางสาวสุจิตราลักษณ์ เสาวกูล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นางสาวอนุชิดา ทันไธสง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 ณรงค์ศักดิ์ สมประโคน  ครู ชำนาญการ
3
24.00
23 กรวิภา สนิทพจน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
32.00
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
3
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
 
รวม
4