โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 117 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 10 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 107 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ละหานทรายรัชดาภิเษก

จำนวน 123

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 1 2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 0 0
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 1 3
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 1 2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 0 0
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 0 0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 1 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 2 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 4 6 10
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
1
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
0
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
0
0
0
6 ศิลปะ
0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
7
1
2
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางปัญนิดา อัมพวัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางกนยาณสิริ พลเดชา  ครู ชำนาญการ
1
16.00
3 นายจันทร์เทพ สุขกระโทก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางสาวณัฐกมล โพธิ์ใส  ครู ชำนาญการ
0
5 นายอำนาจ ตอบกุลกิติกร  ครู ชำนาญการ
0
6 นางสาวปฤษณา สาลี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางรัมภา สุดาจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางวิจิตรา ติ่งนางรอง  ครู ชำนาญการ
0
9 นายธงชัย ดียิ่ง  ครู ชำนาญการ
0
10 นายวสวัตติ์ รัตนะสานนท์สกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นายเดชา กัญญาโภค  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางเพ็ญศรี จันทร์อยู่จริง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางกัลยาณี นามนาค  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายสุรพล วรศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางชลธิชา หลาบนอก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางสาวบุญเรือง อัมพาพัฒนะนันท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางรัชนี วรศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางส่องศรี เหล็กสี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางอรทัย โรจน์สุกิจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นายสมพร ราชรักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางเบญจรัตน์ ใจภพ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นายเชาวิวัฒน์ มหาโยชน์ธนิศร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นายบรรจง ประสงค์ทรัพย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นายสุรเชษฐ์ เสมียนรัมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นายบุญมา สุภศร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางอมลวรรณ สังข์ขาว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางสุภาภรณ์ อภัยจิตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางรัสรินทร์ แพร่งสุวรรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางธีราพร เสมียนรัมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นายวิโรจน์ นามนาค  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นางสาวไพวรรณ ศักดิ์สุระ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นางปณรรญธร รัชนะปกิจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นางจิรกาล สุภศร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นายพิสิทธิ์ น้อยพลี  ครู ชำนาญการ
0
35 นายบุญลือ จันทร์อยู่จริง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นายเฉลิมพล คนชุม  ครู ชำนาญการ
0
37 นายวีระพันธุ์ บุญศักดาพร  ครู ชำนาญการ
0
38 นายอำนาจ ศิลปักษา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
39 นายวีรพันธ์ เสาเคหา  ครู ชำนาญการ
0
40 นางอารีทิพย์ บุญศักดาพร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
41 นางสาวกฤษณา ไสยาศรี  ครู ชำนาญการ
0
42 นายอภิเดช ผาสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
43 นางธัญธรณ์ วิสุทธิ์เมธากร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
44 นายก้องเกียรติชัย ทบวงศรี  ครู ชำนาญการ
0
45 นางสาววิลาวัลย์ โรจน์สุกิจ  ครู ชำนาญการ
0
46 นางนรินทร์ สุธรรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
47 นายสุเทพ สหวัฒนชาติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
48 นางสาวชุติมา บำเพ็ญกุล  ครู ชำนาญการ
0
49 นางสาวนิตยา สาละ  ครู ชำนาญการ
0
50 นางสาวสุกัญญา หารโกทา  ครู ชำนาญการ
0
51 นายสุธรรม จีนแส  ครู ชำนาญการ
0
52 นางสาวกนกพร เทพธี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
53 นางเรณู วงค์ปินตา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
54 นางพนาวัน แดงชาติ  ครู ชำนาญการ
0
55 นายมานพ ทองคำ  ครู ชำนาญการ
0
56 นายสุพจน์ วิชัด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
57 นายบัญชา พรหมโสฬส  ครู ชำนาญการ
0
58 นางสาวทักษิณา จัตุกูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
59 นางสาวโกสุม ประสงค์ทรัพย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
60 นางสุวรรณาพร บาลโสง  ครู ชำนาญการ
0
61 นางวงจันทร์ เพ็ชรรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
62 นายนคร สะเทินรัมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
63 นายยุทธการ เหมกูล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
64 นายภาณุพงษ์ พรมศร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
65 นายทวีศักดิ์ แพงเจริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
66 นางสาวกาญจนา จ่าแสนชื่น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
67 นายพยัคฆพล พลอาจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
68 นายทวีศักดิ์ ทวันเวทย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
69 นางสาวสิตาพัชญ์ ไชยอำพรวัชร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
70 นางสาวศศิปารย์ณิชา ปุมสันเทียะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
71 นางณัฐญาดา ภู่ระย้า  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
72 นางดาวประกาย บานโพธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
73 นายประยูร บัวนาค  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
74 นางสาวพรเพ็ญ มาศวรรณา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
75 นางสาวสุธภา กลมนุกูล  ครู ชำนาญการ
0
76 นางปิยะนุช ยิ้มรัมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
77 นางสาวกาญจนา ธรรมมีภักดิ์  ครู ชำนาญการ
0
78 นายศักดิ์ศรี ดวงมาเกิด  ครู ชำนาญการ
0
79 นางนิตยา คนชุม  ครู ชำนาญการ
0
80 นายสมเกียรติ ตีบจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
81 นายเอกชัย เมฆมนต์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
82 นายวิทวัส โชรัมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
83 นางทิพวรรณ ปานสว่าง  ครู ชำนาญการ
0
84 นางสาวสุภาพร พวงประโคน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
85 นางศิราณี แสงแดง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
86 นายสามารถ เกียรตินำโชค  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
87 นายกุศล จันทร์วัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
88 นางสาวอุษณี แก้ววงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
89 นางสาวนันทิวา สวินชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
90 นางสาวสมกรณ์ จันทร์งาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
91 นายสุทัศน์ บุญทาทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
92 นายยุทธนา วรรณกิจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
93 นางสาวทัศพร บุญมาพิลา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
94 นางสาวจิดาพัชญ์ เกษรจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
95 นายจักราวุธ เปริบรัมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
96 นางสาวเขมิกา เอี่ยมสะอาด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
48.00
97 นายอธิภัทร ยอดนางรอง  ครู ชำนาญการ
0
98 นางศุภาพิชญ์ วิงประโคน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
99 นางสาวเสาวนีย์ สิงห์คำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
100 นางสาวศิริกานต์ สี่ลาเหลี่ยม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
101 นายมณเฑียร วงต์ปินตา  ครู ชำนาญการ
0
102 นางสาวจุฑาทิพย์ เลิศล้ำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
103 นางสาววิรัตน์ สวายพล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
104 นายป้องยศ สุนทรารักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
105 นางสาวชญาดา บุตรสืบสาย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
106 นายจำรูญ สมจิต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
107 นายคมกฤษณ์ เจียมทิพย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
108 นางสาวกนกวรรณ เรืองชาญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
109 นายวีระพงษ์ ปะวะระ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
110 นางสาวบวรลักษณ์ กะการดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
111 นายทักษิณ หอมหวล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
112 นางสาวสุรีรัตน์ อานประโคน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
113 นางสาวสมฤดี อยู่สมบูรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
114 นางสาวสุนีย์วัลย์ ไชยรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
115 นางสาวสุภัทรา เพชรเลิศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
116 จันทร์เพ็ญ ชาภักดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
6
65.00
117 นายสายวสันต์ วิเศษสัตย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
24.00
118 นางสาวชลิดา ภูมิกระจ่าง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
29.00
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
4
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
3
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
3
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
3
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
3
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
3
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
4
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
5
 
รวม
31