โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ร่วมจิตต์วิทยา

จำนวน 26

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 2 2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 1 3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 2 4
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 0 2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 2 2
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 1 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 0 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 10 8 18
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
0
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
1
1
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
1
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
1
0
0
0
6 ศิลปะ
2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
1
0
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
12
3
3
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางละมัย ใสโพธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นายอัมพร ชมภูวงศ์  ครู ชำนาญการ
0
3 นางสาวฉัตรดาว ฉิมกูล  ครู ชำนาญการ
0
4 นางสาวสุดารัตน์ ชิณะทรัพย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
5 นายวีระชัย โคตุราช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
6 นายกิตติชัย ระยับศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
7 นายมนตรี ศรีกุลนาวา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
8 นายวสันต์ อยู่สบาย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
9 นายธรรมรัตน์ ทองเรือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
18.00
10 นายกณวรรธน์ ลาขุมเหล็ก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
11 นายธวัชชัย มีสี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นางฐปนรรฆ์ คิดการ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นายณัฐกานต์ แก้วดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 พิรนุช ทระมหา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นางกอบกุญ โพธิวัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
0.00
16 ปภาดา ชมภูวิเศษ  ครู ชำนาญการ
0
17 ภูเบศ ศรีมหาพรหม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 ประยุทธ โพธิวัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
 
รวม
3