โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : บ้านบุวิทยาสรรค์

จำนวน 28

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 3 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 1 3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 5 5
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 1 3
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 3 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 0 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 1 1
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 6 14 20
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
3
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
2
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
1
2
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
1
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
3
0
0
6 ศิลปะ
0
1
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
1
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
4
6
10
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวธีรนันท์ บาลโสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางจันทร์ทิพย์ ประสารดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางธารินี วงศ์ศิริศักดิ์  ครู ชำนาญการ
0
4 นางนฤมล คลองข่อย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางประมวล นาคนัตถ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางลิ้นจี่ จุฑาจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางสนธญา บาลโสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางสัญญา อัครพิศาลสกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางสาวสิริวรรณ นพตลุง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายสุภัทร เต่าทอง  ครู ชำนาญการ
0
11 นายเทวัช พิมวัน  ครู ชำนาญการ
0
12 นายโชลม ตึกประโคน  ครู ชำนาญการ
0
13 นายสมพล คลองข่อย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายสีหราช ทรัพย์คณารักษ์  ครู ชำนาญการ
0
15 นางสาวขวัญสิริ กะสินรัมย์  ครู ชำนาญการ
0
16 นางสาวพัสตราภรณ์ พุกประเสริฐ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นายคมสรร บุญประโคน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นางสาวจุฬาลักษณ์ วิริยอุดมศิริ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นางสาว จารุวรรณ แผ้วพลสง   ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นางสาวมณฑกานต์ บาลโสง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
2
 
รวม
10