โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 28 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 29 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ไพศาลพิทยาคม

จำนวน 43

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 5 2 7
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 4 5
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 5 7
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 2 2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 4 4
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 0 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 1 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 11 18 29
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
3
1
3
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
4
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6
0
1
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
1
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
1
2
0
0
6 ศิลปะ
1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
15
7
7
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายพิรุฬห์ เพ็งประโคน  ครู ชำนาญการ
0
2 นายพิทักษ์ ทวันเวช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางณัฐชยาพร อินบุญญา  ครู ชำนาญการ
0
4 นางสาวณิชา สุขัง  ครู ชำนาญการ
0
5 นางโสภา ดวงสาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางสาวลัดดา สายแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางสุณีรัตน์ วังนุราช  ครู ชำนาญการ
0
8 นางสาวนิธิมา วงเวียน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นายวิษณุ สุรสอน  ครู ชำนาญการ
0
10 นางสาวณัฏฐฤณธร สร้อยสุวรรณ  ครู ชำนาญการ
0
11 นางสาวชนิดา วารสิทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางดวงฤทัย ขยันดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางมณีรัตน์ มมประโคน  ครู ชำนาญการ
0
14 นางสาวณัฏฐวดี ภูคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นายนฤชา คนองมาตย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นายสะอาด จริตรัมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นางสาวสุภัสสร ก๊กรัมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นายธีรปกรณ์ ศรีลาแสง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นางสาวศุภนิดา หน่อสีดา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นายพงษ์ศักดิ์ รองละคร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นางสาวดวงฤทัย แดงกันรัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 นางสาวสาวิตรี บุญมี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นางพิมพ์พร เบญจพันเลิศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นางสาววนิดา หยั่งบุญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นายวุฒินันท์ ทองเทพ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นายเกียรติศักดิ์ ประคองใจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นายแสงสุริยา วราห์คำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นางสาวอติกานต์ ภรภัทรวาท  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2575
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2576
1
 
รวม
7
 
 

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารการมัธยมศึกษา SESA 2.0