โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 104 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 106 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -2 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : เมืองตลุงพิทยาสรรพ์

จำนวน 110

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 3 9 12
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 4 11 15
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 16 22
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 5 8 13
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 2 11 13
0
0
0
0
6 ศิลปะ 6 1 7
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 1 6
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 3 10 13
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 4 4
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 1 1
0
0
0
0
  รวม 34 72 106
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
3
9
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
3
12
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4
3
15
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
7
1
5
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
1
12
0
0
6 ศิลปะ
3
1
3
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
2
0
4
0
0
8 การงานอาชีพ
8
1
4
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3
1
0
0
0
11 อื่นๆ
0
1
0
0
0
  รวม
27
15
64
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวทินลดา สิทธิวงศ์  ครู ชำนาญการ
0
2 ว่าที่ร้อยตรีหญิงวันนิสา วินประโคน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นางสาวสมเจตน์ อุระศิลป์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางวราพร จ่าภา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายอวยพร จ่าภา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางประนอม มีเวที  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางนงเยาว์ จารุวงษ์เสถียร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายอาวุธ ปุยะติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางกุหลาบ บุติมาลย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายภาณุพงศ์ ศรีสุริยชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางศิริพร บุญเลิศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นายธัชพงศ์ ทรงประโคน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นางจุฑาภรณ์ โพธิ์จันดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายจตุพล รัฐษาโรจน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางยุพา อ้นงาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางศิริวรรณ มาวิเศษ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางนงลักษณ์ ทาประโคน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางสาวศุทธิณี เงินประโคน  ครู ชำนาญการ
0
19 นางวรัญญา ตรีประโคน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นายประโมทย์ เมียวประโคน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางขนิษฐา จุฑาจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางกาญจนา แซ่เทียน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางชูศรี แน่ประโคน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นายโชคชัย หรีกประโคน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางบุปผา ปุยะติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางเบ็ญจวรรณ นุแรมรัมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางเบ็ญจา ปุยะติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นายปราการ ศรีงาน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางเพ็ญเดือน ณรงค์เดช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นางภานี อาญาเมือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นายมาโนช แน่ประโคน  ครู ชำนาญการ
0
32 นางมาลี น้อยพลี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นางมิรดา อภิโชติเมธินี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นางรติกร หรีกประโคน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นางรัตนา แก้วอรสาณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นางละออ สุวรรณวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นายเลิศศักดิ์ บันรัมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 นายวรวุฒิ พรมตวง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
39 นางสงวนศรี ปักกระโทก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นางสมบัติ ปลัดศรีช่วย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
41 นายสักรินทร์ ทรงประโคน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
42 นางสิณีนุช ชาญประโคน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
43 นายสิทธิศักดิ์ กาสิทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
44 นางศิรดา วรรณโพธิ์กลาง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
45 นางสุทธิดา เขาน้อย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
46 นางสุทิษา เมื่อประโคน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
47 นายสุพัด เขาน้อย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
48 นางสาวสุภาพร วงศ์อุดมเลิศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
49 นางสาวอนงค์นาฎ ครุณรัมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
50 นางสาวอรุณวรรณ สรวลสันต์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
51 นางอารีย์ กลมกล่อม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
52 นางอุมาวดี น้อยพลี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
53 นายไอศวรรย์ ปลัดศรีช่วย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
54 นายเกรียงศักดิ์ ศูนย์ประโคน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
55 นางทิวารัศม์ หลำคำ  ครู ชำนาญการ
0
56 นางสาวมณฑิชา ชาญประโคน  ครู ชำนาญการ
0
57 นายสุวิชาญ วิริยอุดมศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
58 นายโกวิทย์ ปักกระโทก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
59 นางสาวพนิดา เติมประโคน  ครู ชำนาญการ
0
60 นางสาวสุธาทิพย์ จันทพรหมวงศ์  ครู ชำนาญการ
0
61 นางภาณุรัศมิ์ นุแรมรัมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
62 นางสาวสุจินดา เอี่ยมศิริ  ครู ชำนาญการ
0
63 นางพิมพ์ลภัส มะรังศรี  ครู ชำนาญการ
0
64 นางประภารัตน์ ทรงประโคน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
65 ว่าที่ร้อยตรีสมบูรณ์ บุติมาลย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
66 นางสาวประกิจ หลอมประโคน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
67 นางราตรี น้อยพลี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
68 นางสาวบัณณารส สายแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
69 นางนิเกต อุ่นทะเล  ครู ชำนาญการ
2
24.00
70 นายชัยณรงค์ ยอนรัมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
71 นางสาวลดารัตน์ ปาประโคน  ครู ชำนาญการ
0
72 นางสาวศิริพร ระดมสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
73 นายชิษณุพงศ์ ไชยรินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
74 นางสาวปัณฑิตา ปานะโปย  ครู ชำนาญการ
0
75 นางสาวปิยวรรณ หลอมประโคน  ครู ชำนาญการ
0
76 นางสุวรรณา ชัยศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
77 นายสุเทพ มาลัยทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
78 นางสาววีรญา ศรีสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
79 นางสาวปิยฉัตร ขิมทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
80 นายเฉลิมพงศ์ สีนาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
81 นายเทพบัญชา จุลท่าหว้า  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
82 นายชยพล แปลงไล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
83 นางสาวรำไพ มหามาตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
84 นางศลิษา คำบุตดา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
85 นางพรชนก ยอดกระโทก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
86 นายประยงค์ นราศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
44.00
87 นายจรรยา บุญเลิศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
88 นางอรวรรณ ลัคษร  ครู ชำนาญการ
2
20.00
89 นายเชาวลิต บุพผามาโล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
90 นางสาวยุวดี วงศาจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
91 นางสาววีรวรรณ ศิริบูรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
92 นางตรีอมร ถาวร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
93 นายอนุชิต วรรณโน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
94 นางสาวรัตนา อินทร์ลุน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
95 นายนิรัน หิงสันเทียะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
96 นายจักรพันธุ์ สุภาพ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
97 นางสาวสุธี หวังล้อมกลาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
98 นางวชิรา เสือรัมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
99 นางสาววีรญา ศรีสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
100 นายอัครพล บุญราศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
101 นายชรินทร์รัตน์ เอี้ยงประโคน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
102 นางรุจิรา ลับแล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
103 นางสาวศิริพร จันทสอน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
104 ธวัชชัย อุ่นทะเล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2567
3
2
30 กันยายน พ.ศ. 2568
4
3
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2571
4
6
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2573
4
8
30 กันยายน พ.ศ. 2574
3
9
30 กันยายน พ.ศ. 2575
7
10
30 กันยายน พ.ศ. 2576
9
 
รวม
36
 
 

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารการมัธยมศึกษา SESA 2.0