โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 25 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 2 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 23 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : แสลงโทนพิทยาคม

จำนวน 26

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 0 0
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 0 0
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 0 1
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 0 0
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 0 0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 0 0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 2 0 2
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
0
0
0
6 ศิลปะ
0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
1
0
1
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายสมพล คลองข่อย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นายประพนธ์ ศิริอังกูร  ครู ชำนาญการ
0
3 นางสาวเฉลียว อุพลรัมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นายสุทธวรรธน์ ประวรรณรัมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางธัญยธรณ์ อริยธนาเรืองสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางปรีดา พานิชชา  ครู ชำนาญการ
0
7 นางสาวพรรณี พรหมลักษณ์  ครู ชำนาญการ
0
8 นายราชินทร์ เรืองรอบ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นายสมเกียรติ ขวัญดำ  ครู ชำนาญการ
0
10 นางสมสมุทร เลิศสกุลกิจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นายสุเชษฐ์ ห่วงประโคน  ครู ชำนาญการ
0
12 นายสุทัศน์ เรืองไพศาล  ครู ชำนาญการ
0
13 นางสาวสุภาภรณ์ นาคประสพ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางอรพิน ทองคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางวรรณดี สัสดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นางสาวสุภาวิณี พุทธศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นางสุกัญญา ศิขินารัมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นางสาวสุพรรณี พลาหาญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นางกนกอร ศิลาแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นางธารทิพย์ ขาลรัมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นายทวีชัย ใหญ่เลิศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 นางสาวมยุรี นิราศโศรก  ครู ชำนาญการ
0
23 นางสาวพรนภา เทียมเลิศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นางสาวรัตนาภรณ์ พลวัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นางสาวรัชดาภรณ์ กฤตเมธีกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2571
3
6
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2575
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2576
1
 
รวม
11
 
 

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารการมัธยมศึกษา SESA 2.0