โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 109 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 110 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : บ้านกรวดวิทยาคาร

จำนวน 144

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 2 11 13
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 5 9 14
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 17 21
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 7 8 15
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 2 15 17
0
0
0
0
6 ศิลปะ 3 3 6
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 3 8
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 6 9 15
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 1 1
0
0
0
0
  รวม 34 76 110
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
6
4
3
0
0
2 คณิตศาสตร์
4
4
6
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
3
15
1
0
4 สังคมศึกษาฯ
10
2
3
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
3
5
9
0
0
6 ศิลปะ
3
3
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
5
2
1
0
0
8 การงานอาชีพ
7
3
5
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
1
0
0
0
  รวม
40
27
42
1
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาววิภาพร พาชื่นใจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
52.00
2 นายเจนวิทย์ จันทร์หนองสรวง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นางอรฤดี ใยยอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางสาวอิสรา สุขประโคน  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
14.00
5 นางสาวณัฏฐณิชา บุญยรัตน์  ครู ชำนาญการ
0
6 นายบรรลุ ลาหนองแคน  ครู ชำนาญการ
1
40.00
7 นางสาวครองขวัญ มมประโคน  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
8 นางสายพิน สลุบพล  ครู ชำนาญการพิเศษ
8
80.00
9 นายสุรพล เทวัญรัมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางอรพินท์ ฝ่ายเทศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
38.00
11 นางชนกนาถ ดลเอี่ยม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางสาวศุภนิดา แพงวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางพัชรนันท์ ปราบริปู  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
14 นางจิตย์วาส แก้วประโคน  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
15 นายชูศักดิ์ หอยสังข์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นายทิวา สมนึกในธรรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางสาวนิจวรรณ ธรรมโกศล  ครู ชำนาญการพิเศษ
7
76.00
18 นายพิทยา จารุวงษ์เสถียร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางเพ็ญยุภา ปุยะติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
20.40
20 นางภัทรวรรณ เที่ยวประเสริฐ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
0.00
21 นางรสสุคนธ์ ศรีสันดา  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
24.00
22 นายสุติยะ สธนโสภณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางสุพรรษา วันสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
37.00
24 นางพรทิพย์ ตั้งพงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
40.00
25 นางสาวเสาวณิต แป้นประโคน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางโสภา สุขกระโทก  ครู ชำนาญการพิเศษ
7
30.00
27 นางสาวอรวรรณ สุขสว่าง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
28 นางเรณูนคร จันทสิงห์  ครู ชำนาญการพิเศษ
8
59.00
29 นางสาวอุไรรักษ์ ปราบริปู  ครู ชำนาญการพิเศษ
6
134.00
30 นางสาวลาวัณย์ จันทรคาต  ครู ชำนาญการพิเศษ
8
76.00
31 นางสาวศรินพร ประเสริฐศิริรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นายพลวิสันติ์ สิงหาอาจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นายพิพัฒน์ ดลเอี่ยม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นางสาวรมิดา ชาญประโคน  ครู เชี่ยวชาญ
7
128.00
35 นางสาวพอฤไท ธรรมสาร  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
40.00
36 นางสาวพรพิมล ครองชื่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
28.00
37 นางสาวกรวรรณ ชินนาค  ครู ชำนาญการ
1
16.00
38 นายอโนทัย หมั่นกิจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
39 นายวีรวิชญ์ ปราบริปู  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
32.00
40 นายประสิทธิ์ ไตรสะอม  ครู ชำนาญการ
0
41 นายถนัด สุขแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
42 นายยุทธนา ผินสู่  ครู ชำนาญการ
20
344.00
43 นายจักริน วิวัตรชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
44 นายภัทรพล ปัดติลาพัง  ครู ชำนาญการ
0
45 นายกิตติ ประเสริฐศิริรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
46 นางสาวสุวิมล นพตลุง  ครู ชำนาญการ
2
19.00
47 นายเชิดพงศ์ เจริญกิจศิริวัฒนา  ครู ชำนาญการ
2
38.00
48 นางสาวิตรี บุญประโคน  ครู ชำนาญการ
4
40.00
49 นายธำรงค์ ทาทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
32.00
50 นางเสาวลักษณ์ กูลรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
21.00
51 นางสาวศิราณี บุญมาก  ครู ชำนาญการ
0
52 นางสาวพรรณี กลั่นสนิท  ครู ชำนาญการ
9
104.00
53 นางสาวอุบลรัตน์ อ้วนคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
26.00
54 นางเอมอร แจ่มแจ้ง  ครู ชำนาญการ
2
106.00
55 นางจรัญญา เพชรรูจี  ครู ชำนาญการ
0
56 นางสาวสุวรรณา ทัพชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
18.00
57 นายพรภิรมย์ ปัดทุมฝาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
58 นายจักรินทร์ พรหมโสฬส  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
59 นางฐิติวรดา ทาทอง  ครู ชำนาญการ
7
152.00
60 นายปัณณวัฒน์ บุญปก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
61 นายเฉลิมพล วาลีประโคน  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
62 นางรวิวรรณ เจริญกิจศิริวัฒนา  ครู ชำนาญการ
1
18.00
63 นายพิเชษฐ แป้นทองมอญ  ครู ชำนาญการ
1
16.00
64 นายสันติ ธรรมจักร  ครู ชำนาญการ
3
96.00
65 นางสาวนันทิยา ธาสถาน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
20.00
66 นายพิชาติ ฉลอมประโคน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
67 นางสาวสิริพร น่วมจะโป๊ะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
24.00
68 นางอาภาพร กระเชื่อมรัมย์  ครู ชำนาญการ
0
69 นางสาววาสนา นนตา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
70 นางสาวสาลินี พรมสวัสดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
71 นางสาวณัฐกฤตา สิริวงษ์สุวรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
48.00
72 นายฐิติวัฒน์ สมพงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
73 นางพรพิมพ์ วิเศษรัมย์  ครู ชำนาญการ
2
28.00
74 นางสาวนวพร ทิพย์มาศโกมล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
8.00
75 นายมนตรี ภูกระโทก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
76 นางวารี กาสิทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
46.00
77 นางบารนี โสภา  ครู ชำนาญการ
0
78 นางกีรดาห์ เพียวสูงเนิน  ครู ชำนาญการ
1
8.00
79 นางสาวบังอร ทศมาตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
80 นายทวีป ปาประโคน  ครู ชำนาญการ
0
81 นางสาวขนิษฐา สุภศร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
0.00
82 นายอภิพลตรี บุตตะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
83 นางสาวมุฑิตา ทิพย์คูนอก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
84 นางนันทกานต์ สมันสุข  ครู ชำนาญการ
0
85 นางสาววัชราภา เจริญศิริมณี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
86 นางสุพัตรา อาจยิ่งยง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
87 นางสาวฟานิดา ภู่ห้อย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
88 นางสาวกรภัคมน วึกประโคน  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
20.00
89 นางอาทิตยา หนูประโคน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
90 นางสาวอังคณา เตือประโคน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
16.00
91 นางสาวชนิกานต์ แสนเมืองใจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
92 นางสาวอลิสษา นพรัมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
93 นางสาวศริญญู ชุมแสน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
94 นายกีรติ กีรตินิตยา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
95 นางกานต์สินี ศรีวิไล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
52.00
96 นางสาวผ่องพิชญา ศรีสุริยชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
97 นางสาวพรกมล มั่นดุลยศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
98 นางพรนิภา ตอพล  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
90.00
99 นายประมวล ทองแม้น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
100 นางสาวประกายดาว โกรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
101 นางสาวสุพรรณี แจ่มใส  ครู ชำนาญการ
7
258.00
102 นางสาวพิกุลกิตติ์ สิทธิสังข์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
103 นายณัฏฐ์ สาแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
13
162.00
104 นางสาวสุพัชราภรณ์ ศรีสงคราม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
105 นางสาวกรกนก สุภาษิต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
20.00
106 นางสาวพิสมัย เพียรใจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
7
84.00
107 นางสุภารัตน์ น้อยพรม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
108 นางสาวอภิญญา รักพุดซา  ครู ชำนาญการ
0
109 นางวรฌิมา ธนวัฒน์ทวี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
4
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
4
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
4
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
3
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
3
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
3
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
 
รวม
23