โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : โนนเจริญพิทยาคม

จำนวน 40

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 2 2 4
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 2 3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 4 8
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 2 4
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 3 4
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 0 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 0 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 0 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 16 13 29
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
1
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
3
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
2
3
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
1
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
3
0
0
0
6 ศิลปะ
1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
1
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
9
8
12
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายหลักชัย เนริกูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางสาวนิตยา จำปาวะดี  ครู ชำนาญการ
0
3 นางอัจฉรา วงศ์อามาตย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
110.00
4 นายวินัส ใยยอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายมิตรชัย สิงห์วงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
6 นางลำยง เครือคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายสราวุฒิ สิงห์รัมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางสุดารัตน์ สุขผดุง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นายกนก นาประโคน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางลำจวน สีพะรัง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางสาวอัญชลิตา อัมรานนท์  ครู ชำนาญการ
0
12 นายสามารถ ยงปัญญา  ครู ชำนาญการ
0
13 นายณัฐพงศ์ ลามี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายนพรัตน์ จรูญประโคน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นายจิรศักดิ์ เครือคำ  ครู ชำนาญการ
0
16 นายสุรศักดิ์ สมิดรัมย์  ครู ชำนาญการ
0
17 นายเทอดศักดิ์ ชาญประโคน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นางวนัสนันท์ สอนสมนึก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
98.00
19 นางสุกัญญา เกาะสูงเนิน  ครู ชำนาญการ
0
20 นางสาวนงลักษณ์ ปาจุติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นางสาววรัญญา ปุราสะกัง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 นิธนันท์ เครือคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางพิมพ์กมน สุขไชยอนันท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นางสาวเขมสิตา ตำรารัมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นายธนา สำรวมจิตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นายนราวิชญ์ สีสุราช  ครู ชำนาญการ
0
27 นายกรีฑาพล แสนคำ  ครู ชำนาญการ
0
28 นายชิดณรงค์ สุมทิรัมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นางสาวสรยา คิดประโคน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
8