โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 64 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 63 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ธารทองพิทยาคม

จำนวน 88

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 2 7 9
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 8 9
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 11 14
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 3 4 7
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 9 10
0
0
0
0
6 ศิลปะ 4 1 5
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 1 4
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 4 5
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 18 45 63
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
4
4
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
4
4
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
7
6
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
1
5
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
1
9
0
0
6 ศิลปะ
2
3
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
4
0
0
8 การงานอาชีพ
0
1
4
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
6
21
36
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวสุพัตรา ดาวไธสง  ครู ชำนาญการ
0
2 นายชาครินทร์ ทรงอาจ  ครู ชำนาญการ
0
3 นางสมสิริมาศ จานิกร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางธัญญลักษณ์ วิเชียรสินธุ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางปุณณภา แพงศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 พลตำรวจสมัครประทวน จันนีย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางสุทานี อภัยเดช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางขวัญนภา นามแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นายเจษฎา โสเก  ครู ชำนาญการ
0
10 นายจักรพงษ์ กุ้งมะเริง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นายดำเกิง สังฆะวรรณา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางนุชรี นามราช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางเหมนิภา สรารัมย์  ครู ชำนาญการ
0
14 นางสุมาลี มีชั้นช่วง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางศตนันต์ ภิญโย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางญาดา มะธิปิไขย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางสาวนวลนภา คงสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางทัชชา นามพิชญ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นายวิชัย ชัยอภิสิทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นายสราวุฒิ ฉิมมาอุต  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางสาวสุภาวดี ทองมาก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางนลินี เจริญตา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นายมงคลชัย สารัมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นางสาวลำไย ปิตายัง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางวิลาวรรณ รัตนกุลจีระชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางจุฬาภรณ์ ฉิมกูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางณัฏยา ปะกายะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นายไกรฤกษ์ พลพา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นายชาตรี รู้ประเสริฐ  ครู ชำนาญการ
0
30 นายเรืองเดช สังข์รัมย์  ครู ชำนาญการ
0
31 นางสาวยุพินธ์ สุรินทร  ครู ชำนาญการ
0
32 นางสาวขวัญใจ ชูสุน  ครู ชำนาญการ
0
33 นายทวิศาสตร์ ยิ่งนอก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นายประเสริฐ ฉิมกูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นางสาวภรณี กองศรี  ครู ชำนาญการ
0
36 นางบุญชาติ สรรพวุธ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นางนงนุช สำเร็จสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 นางสาววไลพร สุขชิต  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
39 นางจารุณี แสงเบญจา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นางสาวสริตา บุญชาติ  ครู ชำนาญการ
0
41 นางสาวกษมาพร สายเพ็ชร  ครู ชำนาญการ
0
42 นางวรรณกรณ์ จงสง่ากลาง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
43 นางวารุณี ผมทำ  ครู ชำนาญการ
0
44 นางสาวพัชมณ สระแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
45 นางสมหมาย จันศรี  ครู ชำนาญการ
0
46 นางสาวอมรรัตน์ อุทิศสุนทร  ครู ชำนาญการ
0
47 นางสาวกัลยวัญญ์ หฤทัยแจ่มจิต  ครู ชำนาญการ
0
48 นางวันเพ็ญ ศิริธนศาสตร์  ครู ชำนาญการ
0
49 นางสาวสุรัชดา แก้วธานี  ครู ชำนาญการ
0
50 นายโยธี ศิริธนศาสตร์  ครู ชำนาญการ
0
51 นางไกรวรรณ สาช่อฟ้า  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
52 นางดวงเดือน เขื่อนคำ  ครู ชำนาญการ
0
53 นายวรรณะ ศาลางาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
54 นางสาวณัฐกฤตา ห้วยทราย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
55 นางสาวศิรินภา สกุลโชติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
56 นางจิดาภา จูเกษม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
57 นางฐิติวรดา ศรีสุวรรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
58 นางสาวประกาย จอดนอก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
59 นายมาโนช วัฒนะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
60 นางธนัชญา จันนีย์  ครู ชำนาญการ
0
61 นางสมคิด สังฆะวรรณา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
62 นายสมชาย แก้วประเสริฐ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
63 นายสุเทน เรืองศิริ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
64 นางนันทิวา แถวโสภา  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2574
5
9
30 กันยายน พ.ศ. 2575
3
10
30 กันยายน พ.ศ. 2576
3
 
รวม
20
 
 

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารการมัธยมศึกษา SESA 2.0