โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 119 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 118 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ลำปลายมาศ

จำนวน 158

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 6 8 14
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 3 14 17
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 17 21
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 7 7 14
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 2 16 18
0
0
0
0
6 ศิลปะ 5 2 7
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 7 1 8
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 9 6 15
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 4 4
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 43 75 118
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
6
4
4
0
0
2 คณิตศาสตร์
9
6
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13
3
5
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
3
5
6
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
7
4
7
0
0
6 ศิลปะ
3
3
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
2
2
4
0
0
8 การงานอาชีพ
5
3
7
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2
1
1
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
50
31
37
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นภาพร ติวงษา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางพิมพกานต์ กิตตินพเกล้า  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางสาธิยา แสงดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 นางสาวลำเจียก ปะสุรัมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
5 นางสาวปรัชญาพร จันพุทซา  ครู ชำนาญการ
4
32.00
6 นางสาวตรีรัตน์ เรืองปรัชญากุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
7 นางสาวกุลรัตน์ ชัยเฉลียว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
8 นางสาวหทัยชนก เหล็กดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
9 นางขนิษฐา สกุลไพศาล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางขจิตรารัตน์ วันเปรียงเถา  ครู ชำนาญการ
0
11 นางสาวปานรวี สุริเทศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นายอนุชา ไชยจะแสนสุข  ครู ชำนาญการ
0
13 นางอัมพร อุดหนองเลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายกวีศิลป์ สำเร็จรัมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นายยรรยงค์ กะซิรัมย์  ครู ชำนาญการ
0
16 นายสิน ตาน้อย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางสาวจิรนันท์ บุญสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นางสาวดวงใจ โพธกัง  ครู ชำนาญการ
0
19 นางสาวลัคณา ทองศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางสาวธาริณี จ๋าพิมาย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นายสหภพ ศรีบุญลือ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางอรุณทิพย์ ทองศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางสาวโสภิตา สาลี  ครู ชำนาญการ
0
24 นางลำใย คะเลารัมย์  ครู ชำนาญการ
0
25 นายสุรพล สิงห์ทองทราย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นายขวัญชัย สิงห์โท  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางสาวจุฑามาศ กาวไธสง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นางสาวสายทอง นันทะพันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นางกัลยา พวงยอด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นางสาวกนกวรรณ ศริญญาวัจน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นางจิราภรณ์ กุลพิมล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นางรัติกาล อภิรักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นางทิพรดา สิงห์แก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นางสาวอัญมณี พิทึกทักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นางสาวพัชรา ทองศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นายสุรเดช ปุยะติ  ครู ชำนาญการ
0
37 นางสาวฉวีวรรณ นิพิฐกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 นายสมบัติ ศรีผดุง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
39 นายกฤตติชัย ไกรสร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
40 นางสาวกฤษณา คล่อแคล่ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นางสาวโคมแก้ว กุเลารัมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
42 นายชัชวาลย์ อะช่วยรัมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
43 นายปัญญา ติวงษา  ครู ชำนาญการ
0
44 นายณัตฐพล ปะวะเสนะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นายพินิจ อุไรรักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
46 นายสมาน สอนสะอาด  ครู ชำนาญการ
0
47 นายจักรพันธุ์ สินธุรัมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
48 นางสุพาพร วัฒนศรี  ครู ชำนาญการ
0
49 นางปราณี ศรีเพชร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
50 นางสาวสุพิศ ริสา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
51 นายวุฒิชาติ ตุพิมาย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
52 นางอุไรรัตน์ พงษ์นาคินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
53 นางสาวปรียา เปจะยัง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
54 นางสาวดุษณีย์ ชะลุนรัมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
55 นางสาวชุติกานต์ คำแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
56 นายวรรณะ สุขจร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
57 นายมณเฑียร วุฑฒยากร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
58 นางสาวสรินทร์ยา พิมพ์วัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
59 นายภานุพงศ์ พลซื่อ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
60 นางสาวคัทรียา พีระเชื้อ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
61 นายเจษฎา อยากดี  ครู ชำนาญการ
0
62 นายธนภัทร ปีนะภา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
63 นายณรงค์ เพียงไธสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
64 นายสมคิด ใยไธสง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
65 นางสุวันลา ม่วงรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
66 นายอัครพล ปุ๊กสูงเนิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
67 นางโศภิษฐประภา พงษ์ศิริ  ครู ชำนาญการ
0
68 นางมานิตรา อยู่พงษ์ทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
69 นายธนาเมศ เชิญรัมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
70 นางดุษฎี วัฒนะ  ครู ชำนาญการ
0
71 นายธนภัทร คงสืบชาติ  ครู ชำนาญการ
0
72 นายพนม วงษ์ถม  ครู ชำนาญการ
0
73 นางศุภวรรณ วงษ์ถม  ครู ชำนาญการ
0
74 นางพัฒนา ยิ่งนอก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
75 นายประภาส พงษ์นาคินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
76 นางอัษฎาพร โพธิ์วิเศษ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
77 นางกาญลดา แก้วชนะ  ครู ชำนาญการ
0
78 นายวันนา นาราช  ครู ชำนาญการ
0
79 นายรณกร ศรีโสภา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
80 นายมิตร โรปริรัมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
81 นายสมชาย สกุลไพศาล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
82 นายขรรค์ชัย พันธุยา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
83 นางนฤมล เหล็กดี  ครู ชำนาญการ
0
84 นายขวัญชัย จิตสำรวย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
85 นางรัตนาวดี ประเสริฐโส  ครู ชำนาญการ
0
86 นายอดินันท์ สิงห์โพนทัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
87 นางนภัสรพี เสนาะกลาง  ครู ชำนาญการ
0
88 นางเกษรา สุชิรัมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
89 นางอรยา กัลยาณกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
90 นายรัฐภูมิ ภูมิทัศน์  ครู ชำนาญการ
0
91 นางวงศ์จันทร์ อนุรักษากรกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
92 นายนิวัฒน์ เพ็งเภา  ครู ชำนาญการ
0
93 นางมาลินี สิงห์ทองทราย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
94 นายมงคล ม่วงรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
95 นางสาวดวงใจ อินทร์ศรีเมือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
96 นางศันสนีย์ สำรวมรัมย์  ครู ชำนาญการ
0
97 นางสุทธิกานต์ พันชนะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
98 นายโอภาส ขำมะลัง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
99 นางสาวนุชนารถ วิเศษสัตย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
100 นางสาวอรุณี มาศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
101 นางสาวแอนนา พิลาภ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
102 นายอนุสรณ์ ลบสันเทียะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
103 นางสาวสุภาภรณ์ เกิดสันเทียะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
104 นางสาวดิฐมน ศรีเดช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
105 นางสาวรัตนลัษณ์ เจริญวนวิจิตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
106 นางสาวธันยาภัทร์ พิรุณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
107 นางสาวปาณิสรา บัวชัย  ครู ชำนาญการ
0
108 นางศิริณัฐ ปัญญารัมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
109 นางสาวพัชราภรณ์ คะเรรัมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
110 นายณัฐกุล ชอบใจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
111 นางสาวกาญจนา ไร่ขาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
112 นางสาวปรียาภรณ์ สุปัญญารัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
113 นางสาวนันทัชพร จงปลื้มปิติ  ครู ชำนาญการ
0
114 นางสาวสุพิชชา มาะเต  ครู ชำนาญการ
0
115 นางอุมาพร จำปาแดง  ครู ชำนาญการ
0
116 นางสาวรินทร์ภัส ชัยสิทธฺ์ณธี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
117 นายสมเกียรติ ตีบจันทร์  ครู ชำนาญการ
0
118 นางธนูรัตน์ พิมพ์บุญญามาศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
119 นางสาวปรัชญาพร จันพุทซา  ครู ชำนาญการ
4
32.00
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
5
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
4
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
3
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
8
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
3
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
6
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
2
 
รวม
36