โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 17 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 13 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 4 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ตลาดโพธิ์พิทยาคม

จำนวน 30

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 1 1
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 2 2
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 3 4
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 1 1
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 2 2
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 0 0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 2 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 2 11 13
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
1
2
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
1
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
0
1
0
0
6 ศิลปะ
0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
1
0
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
3
2
8
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางณปภา ศรีสกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางสาวนภาพร สำเริงรัมย์  ครู ชำนาญการ
0
3 นางสวรรณ์ ธรรมธุระ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางสาวอนันทิกา ธรรมาวิรุฬห์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางสาวธัญลักษณ์ วิรุณพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางจินดา ธรรมธุระ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางจิตสุภา แคนตะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางสาวกิ่งดาว สนิทรัมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางอรุณรัตน์ แสนเกษม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางศุภพร กมลรัมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
0.00
11 นายไพศาล แสนเกษม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นายนัฎดนัย ปานาลาด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นายสัตตรัตน์ ศรีกาสี  ครู ชำนาญการ
0
14 นางสาวเพ็ญพิชญา ศรีกาสี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นางสาวนริศรา เจียรัมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นางภัทราวดี พิณะเวศน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 พงศกร รามัญวงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 สุพัตรา ณัฐเชาวรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
4