โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : จตุราษฏร์พิทยาคม

จำนวน 29

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 2 2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 1 2
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 4 6
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 2 2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 2 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 1 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 0 1
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 6 12 18
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
1
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
2
4
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
2
1
0
0
6 ศิลปะ
0
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
0
5
13
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางอำพร สุเรรัมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางโศภิส แปลนดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางมณีรัตน์ แสงปัก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นายวิชัย กีรติมหาตม์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางรัชดาภรณ์ ทำสวน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางวรนุช ณรงค์ชีวพัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางจินตนา วิริยโพธิผล  ครู ชำนาญการ
0
8 นายชมธวัช เรืองประโคน  ครู ชำนาญการ
0
9 นายดนัย ศิริประภา  ครู ชำนาญการ
0
10 นายอุทิศ ตุพิมาย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นายฉันทเชษฐ์ ฤทธิ์กมลศิลป์  ครู ชำนาญการ
0
12 นายอาคม ประหยัด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางสาวอำนวย คำสงคราม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางจริยา สารสัสดีกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางประนอม ตุพิมาย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางกาญจนา พรมทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางปณาลี คำมณี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางชุมสิริ ตากกะโทก  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2568
3
3
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2576
0
 
รวม
12
 
 

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารการมัธยมศึกษา SESA 2.0