โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : สะแกพิทยาคม

จำนวน 29

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 3 4
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 2 2
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 2 4
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 1 1
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 3 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 1 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 0 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 7 12 19
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
1
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
0
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
2
1
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
1
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
1
1
0
0
6 ศิลปะ
2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
7
5
7
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวจำรัส สุรัมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางสาววรรณภา นาคงาม  ครู ชำนาญการ
0
3 นางกาญจนา ศรีษาคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 นายอุดมชัย บุญตา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางสิริกาญจน์ วงศาสนธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายนรินทร์ นิกรรัมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางสมปอง บุญตา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางราตรี อำไพพิศ  ครู ชำนาญการ
0
9 นายวิทยา พลอาษา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายสมชาติ บุญธรรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางสาวอรณิชา บุญยืด  ครู ชำนาญการ
0
12 นางกุลธิดา ศรีสุวรรณรัตน์  ครู ชำนาญการ
0
13 นายยงยุทธ การินทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นางชนนภา วงศ์เมือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นางสาวดารุณี ยันระหา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นางนริศราพร กุมาลี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นายธงชัย รุ่งรัตน์  ครู ชำนาญการ
0
18 แสนยากร ร้อยศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 ญานิดา เครือแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2576
0
 
รวม
6
 
 

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารการมัธยมศึกษา SESA 2.0