โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ร่อนทองพิทยาคม

จำนวน 29

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 2 1 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 1 2
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 4 5
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 2 2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 3 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 1 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 1 1
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 6 13 19
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
3
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
1
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
4
1
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
2
0
1
0
0
6 ศิลปะ
0
0
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
1
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
3
6
10
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายบุญเยี่ยม พจน์รัมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางจิมเส ศราวรณ์  ครู ชำนาญการ
0
3 นางสาวรจนาท ธรรมสาร  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
4 นางดัชนีย์ แสงอุทัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางอารีรัตน์ จานรัมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางสาวนริศร์สรา สิงห์โตอ่อน  ครู ชำนาญการ
0
7 นายไสว สุครีพธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายชนะชัย ดาศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางสาวณัฐธิดา โตหนึ่ง  ครู ชำนาญการ
0
10 นางสาวอัญชลี บรรณประสิทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางธวัลรัตน์ เรืองจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 ว่าที่ร้อยตรีวุฒินันท์ แพงจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางสาวฐาปนี ชินศิริพันธุ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นางสาวทิมาพร ดิษฐเนตร  ครู ชำนาญการ
0
15 นายธงชัย รุ่งรัตน์  ครู ชำนาญการ
0
16 นางสาวจิณณ์จุฑา บุรินทร์รัมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
18.00
17 นายสุรชัย คะเย็นรัมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นางสาวยุพิน คะเนวัน  ครู ชำนาญการ
0
19 นางนิตยา จารุเมธีชน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
7