โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ปะคำพิทยาคม

จำนวน 16

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 1 1
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 1 2
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 4 4
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 1 2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 2 2
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 0 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 0 0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 4 9 13
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
2
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
1
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
0
1
0
0
6 ศิลปะ
1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
10
1
2
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายวันชัย ยามประโคน  ครู ชำนาญการ
0
2 นางจิราพร รุกขสนธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางสาวธีมานันท์ ลีประโคน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นายวิทยา บุตรอินทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
5 นางสาวิตรี นิธิศเกรียงไกร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
6 นางสาวสิรินันท์ สายันเกณะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
7 นางสาวอรุณวรรณ วงศ์แก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
8 นางสาวนปภา ตั้วสูงเนิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
9 นางสาวบุสดี ดุสิตา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
10 นายชาญณรงค์ ภูทนนท์นอก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
16.00
11 นางสาวพรชนก สวนบุรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นายธนเบศน์ ศิริโชติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นางสาวนนทพร สาลี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
 
รวม
2