โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : นาโพธิ์พิทยาคม

จำนวน 58

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 3 4
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 6 8
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 9 12
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 5 6
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 5 5
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 0 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 3 4
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 12 31 43
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
2
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
1
6
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
2
8
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
1
4
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
2
3
0
0
6 ศิลปะ
2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
1
1
0
0
8 การงานอาชีพ
1
0
3
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
7
9
27
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวกมลรัตน์ พิมทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
14.00
2 นางสาวถวิลวงศ์ ทบลม  ครู ชำนาญการพิเศษ
8
108.00
3 นางจีรนันท์ เค้าคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
52.00
4 นางอรอนงษ์ แก้วไธสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
48.00
5 นายสุชาติ แจะไธสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
50.00
6 นางธนวรรณ มาลานนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
7 นางภัสส์มณินทริ์ แจะไธสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
7
66.00
8 ว่าที่ร้อยตรีศิรวุฒิ แคว้นไธสง  ครู ชำนาญการ
1
16.00
9 นางวิลาวัลย์ แคว้นไธสง  ครู ชำนาญการ
2
106.00
10 นายศักดิ์ชัย นพไธสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
11 นายภัทรพล เทียมจันทร์  ครู ชำนาญการ
9
60.00
12 นางสาวอรไท ไลไธสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
13 นางผาณิต พรหมดีมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
26.00
14 นายสมทรัพย์ ไชยสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
30.00
15 นางประทิน ยุทธเสรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
16 นางเครือวัลย์ อำมะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
48.00
17 นางสาวพรจิต สุดจริง  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
25.00
18 นางพูนศรี ผ่านสำแดง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางรุ่งณภัชร อิ่มเอิบ  ครู ชำนาญการพิเศษ
9
66.00
20 นางอุดมรัตน์ ปุยภูงา  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
26.00
21 นางสาวอัมรา ต้นสวรรค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
7
67.00
22 นางวรรณิภา บุราสิทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
23 นางภัทร์ธีนันท์ รัตนพงศ์ภัค  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
13.00
24 นายวีระศักดิ์ แก้วไธสง  ครู ชำนาญการ
1
12.00
25 นางสาวอรัญญา แพงเพ็ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางสาวญาสุดา ชำนาญสิงห์  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
22.00
27 นางโสภิต รินไธสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
10.00
28 นางเสาวลักษณ์ ยศม้าว  ครู ชำนาญการ
0
29 นายกว้าง ไปหนี้  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นางมะโน นพไธสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
31 นางสาวอรวรรณ คนึงสัตยธรรม  ครู ชำนาญการ
0
32 นางยุวลักษณ์ ธรรมธรานุรักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
13.00
33 นางศรีสุดา ร่มจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
8
110.00
34 นางสาวศศิธร ภาษะฐิติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
36.00
35 นายวีระศักดิ์ เข็งนอก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
24.00
36 นายธนวัฒน์ บุญที  ครู ชำนาญการ
1
14.00
37 นางอลิสา สมันศรี  ครู ชำนาญการ
2
24.00
38 นายสังวาล เอี่ยมสีอาด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
18.00
39 นางสาวกาญจลี ทองจันทึก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
9
177.00
40 นางสาวธัญลักษณ์ ชำนิไกร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
18.00
41 นางสาวธีระพร พันธ์สวัสดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
6
171.00
42 นายสุทธิรักษ์ พลเจริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
58.00
43 นายวิชัย สุมงคล  ครู ชำนาญการ
2
20.00
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2571
3
6
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2574
3
9
30 กันยายน พ.ศ. 2575
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2576
4
 
รวม
19
 
 

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารการมัธยมศึกษา SESA 2.0